ราชกิจจาประกาศใช้ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

 

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยเป็นกฎหมายเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศที่ชัดเจนและลดความไม่เท่าเทียมกันทางด้านกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลที่ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคี โดยกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

โดยนิยาม ระบุว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” หมายความว่า การกระทำหรือไม่กระทำการใด อันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจำกัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจาก ความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด

 

ทั้งนี้หากมีการเลือกปฏิบัติโดยอ้างเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง หากมีการพิจารณาแล้วถือว่าความผิดทางกฎหมาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ.

 

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา