ด่วน!! สรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ ได้ถึง วัน 2 มิ.ย. 58 ยื่นทางเน็ตได้ถึง วันที่ 8 มิ.ย. 58

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

กรมสรรพากรแจ้งให้บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดใน วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี 2557 ตามความเป็นจริงของสภาพธุรกิจ ยื่นแบบฯ ได้ถึงวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 ส่วนผู้ที่ยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th ยื่นได้ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2558

 

กรมสรรพากรขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันว่า ขณะนี้เป็นช่วงเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี สำหรับบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิ หรือ สมาคม ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 หรือ ภ.ง.ด. 55 พร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีและเนื่องจาก ในปีนี้วันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ ตรงกับวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 อีกทั้งวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ วันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ ดังกล่าวจึงเลื่อน ไปเป็นวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 และสำหรับผู้ที่ยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน www.rd.go.th จะได้รับ การขยายเวลาออกไปอีก 8 วัน โดยการขยายเวลาจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เป็นวันแรก และวันครบกำหนดขยายเวลาจะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ

 

ดังนั้น วันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะตรงกับวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 จึงขอให้ผู้เสียภาษี ยื่นแบบฯ และชำระภาษีให้ทันภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากผู้เสียภาษี ยื่นแบบฯ เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด จะต้องชำระค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท และในกรณีมีภาษีที่ต้องชำระ ท่านยังจะต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของภาษีที่ ต้องชำระ