20 รายการลดหย่อน "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" ที่ผู้มีเงินได้พึงประเมินไม่ควรพลาด!!!

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

กับกระแสที่มาแรงแซงโค้ง เกี่ยวกับการระบุรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน อาชีพลงในบัตรประชาชน ยิ่งเป็นประเด็นร้อนแรงให้หลายคนต่างมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมาย แต่สุดท้ายอย่างไรก็ตามนโยบายในการจัดเก็บภาษีไม่ว่าจะมีการระบุเรื่องดังกล่าวหรือไม่ก็ต้องผู้มีเงินได้ก็ยังคงต้องให้ความสำคัญกับการจัดการด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อไป และยิ่งปลายปีแบบนี้มักจะได้รับการเชิญชวนจากผู้ให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นการหักลดหย่อนในฐานะผู้มีเงินได้พึงประเมิน เพื่อจัดการกับรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปี 2558 ที่จะต้องนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันภายในเดือนมีนาคม 2559 นั้น ก็มีรายการต่าง ๆ มา Update ให้กับทุกท่านได้ศึกษากันครับ ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อน การหักลดหย่อน นั้นรายการของรายจ่ายที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มเติมหลังจากมีที่มีการหักค่าใช้จ่ายแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษี ก่อนที่จะทำการคำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งรายการหักลดหย่อนนี้ประกอบไปด้วย

 1. กรณีมีเงินได้พึงประเมิน ประเภทเงินเดือน ค่าจ้างแรงงานเมื่อหัก ค่าใช้จ่ายในอัตรา 40% ไม่เกิน 60,000 บาท แล้วนั้น ก็จะนำไปสู่การหักรายการลดหย่อนตามกฎหมายต่อไป
 2. หักลดหย่อนสำหรับ ผู้มีเงินได้ 30,000 บาท (หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการหักลดหย่อนสำหรับกรณีคนโสด)
 3. หักลดหย่อนสำหรับ ภรรยาหรือสามีที่ไม่มีรายได้ ลดหย่อนได้ 30,000 บาท (กรณีนี้ต้องเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ด้วยกันตลอดปีภาษี)
 4. บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่เกิน 3 คน) ได้คนละ 15,000 บาท แต่หากศึกษาในประเทศจะได้เพิ่มอีกคนละ 2,000 บาท
 5. ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยบิดาหรือมารดาจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท กฎหมายอนุญาตให้หักลดหย่อนได้ ท่านละ 30,000 บาท
 6. เบี้ยประกันชีวิต ในกรณีที่มีการทำประกันไว้ไม่ว่ากับบริษัทใดก็ตามหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 7. กรณีมีบุคคลทุพพลภาพ โดยบุคคลนั้นจะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ ซึ่งระบุชื่อผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลในบัตร โดยดูแลกันมาไม่น้อยกว่า 180 วัน และมีใบรับรองแพทย์ออกในปีภาษีที่ขอใช้สิทธิด้วย ทั้งนี้ผู้พิการจะต้องมีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาท หักลดย่อนได้ 60,000 บาท
 8. เบี้ยประกันสุขภาพ บิดามารดาของตนเอง หรือบิดามารดาของคู่สมรส ที่ไม่มีเงินได้ กรณีนี้หักลดหย่อนได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
 9. ค่าเบี้ยประกันชีวิต คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ ลดหย่อนได้ตามจริงไม่เกิน 10,000 บาท
 10. คู่สมรสมีเงินได้ หักค่าเบี้ยประกันชีวิตได้สูงสุด 100,000 บาท
 11. รายการพิเศษที่มีการให้สิทธิสำหรับการลดย่อนกับ รายจ่ายที่ได้มีการท่องเที่ยวในประเทศสูงสุด 15,000 บาท ทั้งนี้ต้องมีใบเสร็จรับเงิน ที่ออกโดยโรงแรม หรือบริษัททัวร์ที่ให้บริการ
 12. เงินสะสม กบข. ลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาท
 13. เงินสะสม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาท
 14. RMF ลดหย่อนได้ 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 15. ค่าเบี้ยประกันแบบบำนาญลดหย่อนได้ 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 16. LTF ลดหย่อนได้ 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 17. ค่าประกันสังคม หักลดหย่อนได้ไม่เกิน 9,000 บาท
 18. ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หักลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท
 19. เงินบริจาคเพื่อการศึกษา ลดหย่อนได้ 2 เท่า!! ของจำนวนเงินที่บริจาค แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้พึประเมินที่หักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอื่น ๆ ที่กล่าวทั้งหมด
 20. เงินบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์ลดหย่อนได้ตามจำนวนเงินที่บริจาคจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินที่หักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน และเงินบริจาคเพื่อการศึกษาที่กล่าวมาทั้งหมด

เห็นรายละเอียดแบบนี้แล้ว ต้องบอกเลยว่าท่านนักบริหารภาษีทั้งหลายมีเวลาเหลืออีกไม่นานครับที่ผู้มีเงินได้ทุกท่านจะต้องบริหารจัดการกับรายการต่างๆ อย่างไรก็เอาใจช่วยนะครับ

 

 

 

“ได้ศึกษากันแบบนี้ก็ใจเย็น ๆ ค่อย ๆ คิดค่อย ๆ ตัดสินใจนะครับ อยากมีรถยนต์สักคัน นอกจากจะเน้นความสวยหรูของรถยนต์แล้ว ก็ต้องห่วงใยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน เพราะโลกนี้เป็นของพวกเราทุกคน สวัสดีครับ”


อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม

- ผู้เขียน -