บริษัทจัดอบรมภายในให้กับพนักงาน หัวข้อ " ภาษีหัก ณ ที่จ่าย"

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

      เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จัดอบรมภายในให้กับพนักงานในหัวข้อ “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเรณู เพราะกระโทก ผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชี 5 และคุณสุบุญญา บรรจง หัวหน้าแผนกบริการบัญชี 5 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับพนักงานทุกท่าน
     โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ใครเป็นผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย, ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ต้องปฏิบัติอย่างไร, เงินได้ประเภทใดที่ต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น 


     ระหว่างการอบรม มีการถาม-ตอบ พร้อมแจกของรางวัลตลอดการอบรม เพื่อช่วยเพิ่มความสนุกสนาน และการมีส่วนร่วมแชร์ความรู้ที่ตนเองเคยพบ