บริษัทฯ จัดอบรมหัวข้อ “การอัปเดตความรู้ทางบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้อง ก่อนปิดงบประจำปี" โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดอบรมให้กับพนักงานในหัวข้อ "การอัปเดตความรู้ทางบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้อง ก่อนปิดงบประจำปี" โดยการอบรมแบ่งเป็น 2 ช่วง สำหรับช่วงแรกอบรมในหัวข้อ "ข้อสังเกตุ และข้อควรระมัดระวังที่สำคัญในการปิดบัญชีประจำปี" โดยได้รับเกียรติจากคุณวราภรณ์ ศรีดาชาติ ผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชี 2 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับพนักงานทุกท่าน 
      สำหรับช่วงที่สอง อบรมในหัวข้อ "อัปเดตกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการปิดงบประจำปี" โดยได้รับเกียรติจากผู้แทน บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด 2 ท่าน ท่านแรกคุณรัฐวุฒิ จิตร์ชนะ ตำแหน่ง ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร และนักเขียนกิตติมศักดิ์ วารสาร “เอกสารภาษีอากร” ท่านที่สอง คุณนภัทร วงศ์ลิมปิยะรัตน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับทุกท่าน


     โดยเนื้อหาของกฎหมายจะสอดคล้องกับการทำงานของนักวิชาชีพ อาทิ ประเด็นรายได้ทางภาษี, กลุ่มธุรกิจและการประกอบกิจการ, การสนับสนุนให้จ้างผู้สูงอายุ ,เงื่อนไขการใช้สิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถยกมือสอบถามได้ตลอดการอบรม