DHA จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่ลูกค้างานบริการเงินเดือนหัวข้อ "หน้าที่ สิทธิของผู้มีเงินได้และการวางแผนภาษี"

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

      เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 สำนักบริการทรัพยากรบุคคล บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้ทำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ในการบรรยายความรู้แก่พนักงานในหัวข้อ "หน้าที่ สิทธิของผู้มีเงินได้และการวางแผนภาษี" เพื่อสร้างความเข้าใจในหน้าที่ของผู้มีเงินได้ด้านการเสียภาษี สิทธิการลดหย่อนภาษีและสิทธิประกันสังคม 
     
     การบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 2 ท่าน คือ ดร.ปรัชญา วงศ์วารี ตำแหน่งประธานสำนักบริการทรัพยากรบุคคล บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด และ คุณญาณี โพธิบัวทอง ตำแหน่งรองประธานบริหารอาวุโส บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ผลสำรวจความคิดเห็นหลังจบกิจกรรมพบว่าผู้ร่วมฟังบรรยายมีความพีงพอใจมากและต้องการให้มีกิจกรรมลักษณะนี้อีกในอนาคต