บริการจัดทำบัญชี

บริการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน จัดทำยื่นแบบภาษีทุกประเภท จัดทำบัญชี In House บริการจัดทำเงินเดือน และให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร

 

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

บริการจัดทำเงินเดือน

ให้บริการจัดทำบัญชีเงินเดือน ผู้บริหาร และพนักงาน จัดทำและยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) จัดทำและนำส่งกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน...

 

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม