บริการจัดทำเงินเดือน

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

บริการจัดทำเงินเดือน

 

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจาก งานบริการจัดทำเงินเดือน ของเรา

บริการจัดทำเงินเดือน PAYROLL OUTSOURCING SERVICES

 

บริการจัดทำเงินเดือน

ลดต้นทุน

ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากค่าจ้างและสวัสดิการ
ต่างๆ ของพนักงาน

บริการจัดทำเงินเดือน

ประหยัดเวลา 

ลดเวลาในการทำงาน
ของฝ่ายบุคคล และสามารถ
นำเวลาไปพัฒนางาน
ส่วนอื่นๆ ได้มากยิ่งขึ้น

บริการจัดทำเงินเดือน

ถูกต้องเที่ยงตรง 

ด้วยความเป็นมืออาชีพ
และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
งานที่ลูกค้าได้รับจึง
มีความถูกต้องครบถ้วน

บริการจัดทำเงินเดือน

รักษาความลับ 

การบริการของเราสร้างขึ้น
พร้อมกับความเชื่อมั่น
การรักษาความลับถึง
เป็นเรื่องสำคัญที่สุด

 

งานบริการจัดทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing Services) :

บริการจัดทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing Services) คือ การให้บริการทำเงินเดือนพนักงานที่ครอบคลุมตั้งแต่คำนวณเงินเดือน ประสานทางด้านธนาคาร ภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการจัดการงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้โปรแกรมคำนวณที่แม่นยำและมีการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ผลลัพธ์ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่มีการปรับปรุงและส่งมอบงานสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 

รูปแบบบริการ :

1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนงานบริการจัดทำเงินเดือนตามเงื่อนไขขององค์กรและกฎหมายแรงงาน

2. ปฏิบัติงานบริการจัดทำเงินเดือนตามคำนิยามจรรยาบรรณมาตรฐานสากล และยึดถือแผนทำงานที่ได้ตกลงร่วมกันกับองค์กร นโยบาย กระบวนการ แนวปฏิบัติ และกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่บังคับใช้ภายในองค์กร และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

อัตราค่าบริการ : ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนของพนักงาน เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ระยะเวลาในการดำเนินงานและรายละเอียดรายงานผู้บริหาร

 

บริการนี้เหมาะสำหรับ

1. บริษัทเอกชน

2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

3. หน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร
(มูลนิธิ, สมาคม, วัด)

ข้อดี

1. ตัดปัญหาการรั่วไหลของข้อมูลเงินเดือน

2. มีผู้เชี่ยวชาญดูแลงานภาษีและกฎหมาย

3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

4. ตัดปัญหาการลาออกของพนักงานจัดทำเงินเดือน

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

1. ข้อมูลพนักงาน

2. เงื่อนไขการจ่ายเงินเดือน

3. ตัวอย่าง slip เงินเดือน

4. ตัวอย่างรายงานผู้บริหาร

  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริการ

งานรายเดือน

บริการจัดทำเงินเดือน

 

ลักษณะงาน

1. คำนวณเงินเดือนพนักงาน

2. สรุปการจ่ายเงินเดือนแต่ละบุคคล

3. สรุปยอดรวมของแต่ละหน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

4. จัดทำและนำส่งรายละเอียดเงินเดือนพนักงานสำหรับธนาคาร

5. จัดทำ Slip เงินเดือนในรูปแบบกระดาษคาร์บอน หรือ E-Slip

6. จัดทำและนำส่งแบบภาษี ภ.ง.ด.1 ต่อกรมสรรพากรในรูปแบบอินเทอร์เน็ต

7. จัดทำรยงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและนำส่งบริษัทจัดการกองทุน

8. จัดทำและนำส่งรายการส่งเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน (สปส.1-10) ในรูปแบบอินเทอร์เน็ต

 

งานรายปี

บริการจัดทำเงินเดือน

1. จัดทำรายงานเงินสมทบกองทุนทดแทน

2. จัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก ต่อกรมสรรพากรในรูปแบบเอกสารหรือแผ่นข้อมูล

3. จัดทำหนังสือรับรองหักภาษี ณ.ที่จ่าย (50ทวิ) ของพนักงานแต่ละคน

4. จัดทำร่าง ภ.ง.ด.91

 

งานบริการเพิ่มเติม

บริการจัดทำเงินเดือน

1. การคำนวณเวลาทำงาน (Time Attendance) และผลตอบแทน

2. แจ้งชื่อพนักงานเข้า-ออกประกันสังคม

3. งานจัดร่างและยื่นแบบ ภ.ง.ด.91

Men Nike Air Huarache

แบบฟอร์มขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับบริการ โทรด่วน 02-596-0527