ร่วมงานกับเรา

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ประกาศรับสมัครงาน

หน่วยงาน : สำนักคณะกรรมการบริการ

ชื่องาน : เลขานุการบริหาร
รหัสงาน: DHA.201905.001
จำนวนอัตรา: 2 อัตรา
ชื่อสังกัด: สํานักคณะกรรมการบริหาร
เงินเดือน: 15,000 - 25,000 บาท
ความสัมพันธ์กับแผนกอื่น: ทุกหน่วยงานภายในบริษัท
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น: หัวหน้าสำนักกรรมการบริหาร
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำในสำนักงาน

 

 การปฏิบัติงาน :

 • ดําเนินการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท เพื่อสื่อสารกิจกรรมในการดำเนินการ
 • ร่วมประชุมกับนักวิชาชีพเพื่อสรุปรายงานการประชุมและติดตามผลการทํางาน
 • ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่บริษัทกําหนด

 วันเวลาปฏิบัติงาน :

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
 • วันเสาร์ (สัปดาห์เว้นสัปดาห์) เวลา 8.30 - 16.30 น.

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน :

 • เพศหญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส./ปริญญาตรี และโท
 • มีคะแนนวัดระดับ TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หากมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษทางวิชาชีพบัญชีจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
 • มีประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป
 • ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Google Suite และโปรแกรมอื่น ๆ สําหรับการทํางานได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะที่ดีในด้านการจัดการเวลา การวิเคราะห์ การสื่อสาร การเขียนรายงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

 • สํานักกรรมการบริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จํากัด โทร. 02-596-0500 ต่อ 528


 

หน่วยงาน : ฝ่ายบัญชี (เพื่อบริการลูกค้าภายนอก)

ชื่องาน : เจ้าหน้าที่บัญชี (ระดับหัวหน้างาน)
รหัสงาน : DHA.201905.002
จำนวนอัตรา : 5 อัตรา
ชื่อสังกัด : ฝ่ายบัญชี (เพื่อบริการลูกค้าภายนอก)
เงินเดือน : 25,000 - 35,000 บาท
ความสัมพันธ์กับแผนกอื่น : สำนักกรรมการบริหาร และฝ่ายบัญชีการเงินกลาง
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น : หัวหน้าฝ่ายบัญชี (เพื่อบริการลูกค้าภายนอก)
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำในสำนักงาน

 

 การปฏิบัติงาน :

 • บริการงานจัดทำบัญชีแก่ลูกค้าภายนอก ตามขอบเขตข้อตกลงและหลักจรรยาบรรณ
 • เข้าพบลูกค้าเพื่อสรุปความคืบหน้าในการทำงาน พร้อมติดตามเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการทำงาน
 • สรุปผลการดำเนินงานแก่หัวหน้างานและสำนักกรรมการบริหาร
 • ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่บริษัทกําหนด

 วันเวลาปฏิบัติงาน :

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
 • วันเสาร์ (สัปดาห์เว้นสัปดาห์) เวลา 8.30 - 16.30 น.

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน :

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และโท สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์การจัดทำบัญชีไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
 • มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word,Excel) และโปรแกรมทางบัญชีได้
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำได้
 • หากมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน) จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
 • สามารถปิดงบการเงินได้ และสามารถขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

 • สํานักกรรมการบริหาร (บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร) จํากัด โทร. 02-596-0500 ต่อ 528


 

หน่วยงาน : สำนักบริการทรัพยากรบุคคล

ชื่องาน : เจ้าหน้าที่จัดทำเงินเดือน (ระดับหัวหน้างาน)
รหัสงาน: DHA.201905.003
จำนวนอัตรา: 3 อัตรา
ชื่อสังกัด: สํานักบริการทรัพยากรบุคคล (เพื่อบริการลูกค้าภายนอก)
เงินเดือน: 25,000 - 35,000 บาท
ความสัมพันธ์กับแผนกอื่น: สำนักกรรมการบริหาร และฝ่ายบัญชีการเงินกลาง
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น: หัวหน้าฝ่ายบริการจัดทำเงินเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำในสำนักงาน

 

 การปฏิบัติงาน :

 • บริการงานจัดทำเงินเดือนแก่ลูกค้าภายนอก ตามขอบเขตข้อตกลงและหลักจรรยาบรรณ
 • เข้าพบลูกค้านำเสนองานบริการ หรือเพื่อการพัฒนางานบริการ
 • สรุปผลการดำเนินงานแก่หัวหน้างานและสำนักกรรมการบริหาร
 • ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่บริษัทกําหนด

 วันเวลาปฏิบัติงาน :

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
 • วันเสาร์ (สัปดาห์เว้นสัปดาห์) เวลา 8.30 - 16.30 น.

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน :

 • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการหรือหัวหน้างาน อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์งานจัดทำเงินเดือน การจ่ายผลตอบแทน
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Google Suite และโปรแกรมอื่น ๆ สำหรับการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • หากมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน)
 • หากเคยใช้งานโปรแกรมเงินเดือนเพื่อการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

 • สํานักกรรมการบริหาร (บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จํากัด) โทร. 02-596-0500 ต่อ 528


 

หน่วยงาน : สำนักบริการทรัพยากรบุคคล

ชื่องาน : ผู้ช่วยประธานสำนักบริหารทรัพยกรบุคคล
รหัสงาน: DHA.201905.004
จำนวนอัตรา: 1 อัตรา
ชื่อสังกัด: สํานักบริการทรัพยากรบุคคล (เพื่อบริการลูกค้าภายนอก)
เงินเดือน: 30,000 - 40,000 บาท
ความสัมพันธ์กับแผนกอื่น: สำนักกรรมการบริหาร และฝ่ายบัญชีการเงินกลาง
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น: ประธานสำนักกรรมการบริหาร
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำในสำนักงาน

 

การปฏิบัติงาน :

 • ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมประชุมกับนักวิชาชีพเพื่อสรุปรายงานการประชุมและติดตามผลการทำงาน
 • ร่วมวิเคราะห์กับคณะทำงานเพื่อพัฒนางานบริการตามหลักจรรยาบรรณ
 • ดำเนินงานภายในสำนักบริการทรัพยากรบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนด

 วันเวลาปฏิบัติงาน :

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
 • วันเสาร์ (สัปดาห์เว้นสัปดาห์) เวลา 8.30 - 16.30 น.

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน :

 • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการหรือหัวหน้างาน อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์งานจัดทำเงินเดือน การจ่ายผลตอบแทน
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Google Suite และโปรแกรมอื่น ๆ สำหรับการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • หากมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน)
 • หากเคยใช้งานโปรแกรมเงินเดือนเพื่อการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

 • สํานักกรรมการบริหาร (บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จํากัด) โทร. 02-596-0500 ต่อ 528


 

Footwear