แนวทางถนอมรัก

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ธรรมนิติการบัญชี

ธรรมนิติการบัญชี

แนวทางการถนอมรักผู้ปฏิบัติงาน เป็นแนวทางที่เราได้กำหนดตั้งแต่ปลายปี 2527 เป็นแนวทางของปี 2528 ซึ่งแนวทางนี้ได้แสดงบทบาทของความถูกต้องมาตลอดปี 2528 ในปี 2529 เราจะยังคงยืนหยัดแนวทางนี้ต่อไป ธรรมนิติ เป็นบริษัทวิชาชีพ ทำธุรกิจประเภทบริการ ปมเงื่อนแห่งความสำเร็จหรือล้มเหลวของบริษัท อยู่ที่คนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานทุกอย่างของบริษัท การปฏิบัติตามแนวทางที่ถนอมรักผู้ปฏิบัติงานได้หรือไม่ จึงเป็นปัญหาความเป็นความตายข้อหนึ่งของธรรมนิติ

 แนวทางการถนอมรักผู้ปฏิบัติงาน ที่สำคัญคือ

 1. ธรรมนิติ จะต้องให้รายได้ และสวัสดิการแก่พนักงาน ให้สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยถือหลักตอบแทนตามความสามารถ, ตามผลงานและตามฐานะของกิจการ
   
 2. มอบหมายงานและตำแหน่งที่เหมาะสมแก่เขา โดยถือหลักใช้คนโดยถือคุณธรรม ความสามารถ ไม่ใช้คนโดยถือความสนิทสนม
   
 3. ชี้นำงานพวกเขา กล่าวคือ ปล่อยให้พวกเขาทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้พวกเขากล้ารับผิดชอบ ในขณะเดียวกัน ก็ให้คำแนะนำตามควรแก่โอกาส เพื่อให้พวกเขาสามารถแสดงลักษณะสร้างสรรค์ของตนภายใต้แนวทางนโยบายของบริษัท
   
 4. ยกระดับพวกเขา กล่าวคือ ให้การศึกษาอบรมแก่พวกเขา เพื่อให้พวกเขายกระดับความรู้ ความสามารถ ในการทำงานให้สูงขึ้นเป็นขั้น ๆ 
   
 5. ตรวจสอบงานของพวกเขา ช่วยพวกเขาสรุปบทเรียน ส่งเสริมผลงานและแก้ความผิดพลาด ไม่ใช่มีแต่มอบหมาย ไม่มีการตรวจสอบ จนเกิดความผิดพลาดอย่างร้ายแรง แล้วจึงให้ความสนใจ
   
 6. สำหรับผู้มีความผิดพลาด โดยทั่วไปควรใช้เหตุผล ใช้วิธีพูดจูงใจ ช่วยให้พวกเขาแก้ความผิดพลาด เฉพาะผู้ที่ทำความผิดพลาดอย่างร้ายแรง ไม่ยอมรับผิด และไม่ยอมแก้ไขเท่านั้น จึงใช้วิธีรุนแรง ในที่นี้การมีหัวใจที่อบอุ่น มันสมองที่เยือกเย็น และมีความอดทนเป็นสิ่งที่จำเป็น การดุด่า แลตำหนิติเตียนอย่างง่าย ๆ เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
   
 7. เอาใจใส่เหลียวแลความยากลำบากของพวกเขา เมื่อพนักงานมีความยากลำบากในเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย การครองชีพ และปัญหาครอบครัว ฯลฯ ต้องเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้
   
 8. การปูนบำเหน็จ การลงโทษ ต้องยุติธรรมและกระทำโดยคณะกรรมการ ไม่ใช่กระทำโดยบุคคล และต้องไม่ใช่เป็นการลูบหน้าปะจมูก ไม่ว่าคนใกล้หรือคนไกล ถ้าทำความดีความชอบ ก็ควรได้รับการปูนบำเหน็จ ถ้าทำผิดถึงเป็นญาติพี่น้องก็จะต้องถูกลงโทษ
   
 9. โดยเหตุที่เราถนอมรักผู้ปฏิบัติงาน เราจึงสามารถจัดหามา และรักษาคนดีมีฝีมือไว้ได้
   
 10. ด้วยเหตุนี้ การให้ธรรมนิติกลายเป็นศูนย์รวมของคนดีมีฝีมือจำนวนมากจึงจะปรากฏเป็นจริงได้
   
 11. ด้วยเหตุนี้ การผนึกกำลังบุคลากรของธรรมนิติให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงจะปรากฏเป็นจริงได้
   
 12. และด้วยเหตุนี้ ธรรมนิติจึงจะสามารถบรรลุภารกิจของตนได้
   
 13. ที่แล้วมามีปรากฏการณ์จำนวนมากที่แสดงออกถึงการไม่ถนอมรักผู้ปฏิบัติงาน ทำลายขวัญและกำลังใจของพนักงาน ต่อไปจะยอมให้มีการทำความผิดพลาดในข้อนี้ไม่ได้เด็ดขาด.
Nike Air Max