บริการจัดทำบัญชี

 

กลุ่มลักษณะงานบริการจัดทำบัญชี ที่ให้บริการ

 

บริการจัดทำบัญชี ธรรมนิติ

บริการจัดทำบัญชีและภาษีอากร

 

งานบริการสอบทานการบันทึกบัญชี

งานบริการสอบทานการบันทึกบัญชี

 

ให้คำแนะนำงานด้านบัญชี รวมถึงการเตรียมเอกสารเบื้องต้น

ให้คำแนะนำงานด้านบัญชี
รวมถึงการเตรียมเอกสารเบื้องต้น

 

บริการจัดทำบัญชีและงานภาษีอากร :

งานบริการจัดทำบัญชี (Account Outsourcing Services) คือ การให้บริการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายที่กำหนด เพื่อยื่นภาษีรายเดือนและการปิดงบบัญชีประจำปี โดยงานจะครอบคลุมตั้งแต่ การจัดทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. 2543 กำหนด การจัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภทรวมทั้งประกันสังคม จัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด จัดทำและยื่นแบบต่อหน่วยงานราชการ รวมถึงการบริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชีและภาษีอากร

 

รูปแบบบริการ :

1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนงานบริการจัดทำบัญชีตามโครงสร้างธุรกิจและกฎหมายข้อบังคับ

2. ปฏิบัติงานบริการจัดทำบัญชีตามคำนิยามจรรยาบรรณมาตรฐานสากล และยึดถือแผนทำงานที่ได้ตกลงร่วมกันกับองค์กร นโยบาย กระบวนการ แนวปฏิบัติ และกฎเกณฑ์ใดๆ ที่บังคับใช้ภายในองค์กร และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

อัตราค่าบริการ : ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนรายการทางบัญชี ลักษณะโครงสร้างธุรกิจ ระยะเวลาในการดำเนินงานและรายละเอียดรายงานผู้บริหาร

 

บริการนี้เหมาะสำหรับ

1. บริษัทเอกชน

2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

3. หน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร
(มูลนิธิ, สมาคม, วัด)

ข้อดี

1. มีสำนักงานที่ดูแลทั้งงานบัญชีและภาษีอากรที่ได้รับรองมาตรฐานสำนักงานบัญชีคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

3. ตัดปัญหาการลาออกของพนักงานจัดทำบัญชี

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

1. รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย

2. เอกสารประกอบการรับ-การจ่าย

3. Bank statement ขององค์กร

4. แบบแสดงการยื่นภาษี (พร้อมใบเสร็จ)

5. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริการ

 

งานบริการ

บริการจัดทำบัญชี

 

ลักษณะงาน

 

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด

ดำเนินการขอยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing)

ดำเนินการขอยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

ดำเนินการขอยื่นแบบประกันสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต

ลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

 

งานบัญชี

บริการจัดทำบัญชี

 

ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร เอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารบัญชีและติดตามลูกค้า

บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี

ปิดบัญชีและนำส่งงบกำไรขาดทุน, งบแสดงฐานะทางการเงินให้ลูกค้าเป็นรายเดือน

จัดทำสมุดรายวันซื้อ, สมุดรายวันขาย, สมุดรายวันรับเงิน, สมุดรายวันจ่ายเงิน, สมุดรายวันทั่วไป, สมุดรายวันเงินฝากธนาคารและบัญชีแยกประเภท

จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้ รายละเอียดเจ้าหนี้ รายละเอียดเช็ครับ รายละเอียดเช็คจ่าย เป็นต้น

จัดทำงบทดลองและงบการเงินประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุนและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ยื่นงบการเงิน, สบช.3 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ผ่านระบบ E-Filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

งานภาษีอากร

บริการจัดทำบัญชี

  

ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีอากร (เฉพาะในขอบเขต)

จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.54) - สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ

จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)

จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.36) - สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ

จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

จัดทำประมาณการและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)

จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

กระทบยอดรายได้ตาม ภงด.50 กับ ภพ.30

งานประกันสังคม 

บริการจัดทำบัญชี

 

จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน (สปส.1-10)

จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี (กท.26ก)

จัดทำและยื่นแบบแสดงเงินค่าจ่ายประจำปี (กท.20ก)

 

 

Mercurial Superfly CR7 High

แบบฟอร์มขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับบริการ โทรด่วน 02-596-0527