แก้กฎหมาย “ยกระดับ” คุณภาพชีวิตแรงงาน

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาไตรภาคีเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงขอฝากผู้เข้าร่วมการสัมมนาให้ใช้โอกาสนี้นำเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน อย่าจมอยู่กับเรื่องราวเดิม ปัญหาเดิม มาเป็นประเด็นขัดแย้งกันเพราะจะทำให้ไม่มีโอกาสที่จะพัฒนา ต้องถอยไปข้างหลัง การแก้กฎหมายในครั้งนี้หวังว่าจะเป็นกฎหมายที่คุ้มครองผู้ใช้แรงงานจากวันนี้ไปสู่อนาคตในอีก ๑๐ – ๒๐ ปีข้างหน้า ทุกฝ่ายควรจะต้องมองไปข้างหน้าพร้อมวาดภาพในอนาคตว่าสภาพการจ้างงานจะเป็นอย่างไร เนื่องจากเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก การใช้แรงงานจำนวนมากจะลดน้อยลง การใช้ผู้ใช้แรงงานที่มีคุณภาพมีทักษะฝีมือจะเพิ่มขึ้น การใช้เทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์จะเข้ามาทดแทนการผลิตแบบเดิมๆ จึงต้องมองไปในอนาคตและมองให้ออกว่าประเทศไทยจะมีสภาพการจ้างงานจะเป็นอย่างไร และเขียนกฎหมายให้ตอบสนองในส่วนนี้

 

ทั้งนี้สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ... มีการปรับปรุงและแก้ไขในบางมาตรา อาทิ เพิ่มมาตรา ๑๗ วรรคห้า เพื่อกำหนดวันเวลาที่นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เนื่องจากแต่เดิมนั้นต้องให้ลูกจ้างทวงถามก่อน, แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๙ เพื่อให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อตรวจรักษาสุขภาพก่อนคลอดบุตรเพิ่มเติมนอกเหนือจากการลาเพื่อคลอดบุตร, เพิ่มเติมมาตรา ๒๕ วรรคสี่ โดยให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างหยุดในวันอื่นชดเชยวันหยุดประจำสัปดาห์ที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอนุสัญญา ฉบับที่ ๑๔ ว่าด้วยการหยุดพักผ่อนประจำสัปดาห์ เป็นต้น

 

พลเอก สุรศักดิ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทุกจังหวัดจัดหางานให้กับนักศึกษาที่ต้องการทำงานในช่วงปิดเทอมในลักษณะงาน Part Time ซึ่งงานที่เหมาะสมควรจะเป็นงานขายของในร้านสะดวกซื้อ และงานที่ทำจะต้องไม่เป็นงานที่หนักมากเกินไปให้เป็นงานที่ได้ประสบการณ์พร้อมทั้งเสริมทักษะ

 

ทั้งนี้นักเรียน นักศึกษาที่สนใจทำงาน Part Time สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสายด่วน ๑๖๙๔

 

ที่มา : รัฐบาลไทย