หลักเกณฑ์ใหม่ของ “เหตุอันสมควร” กรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไป ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 152/2558 เรื่อง แนวทางการพิจารณา “เหตุอันสมควร” กรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไป ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร คำสั่งฉบับนี้กำหนดยกเลิกความในข้อ 1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 50/2537 และให้ใช้ความใหม่ ซึ่งมีใจความสำคัญ ดังนี้

 

ในกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิขาดไป ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรโดยได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปี ต่อไปนี้

 

1. กรณียื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว

 

2. กรณียื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว เนื่องจากได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษี แต่ได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ไม่น้อยกว่า กำไรสุทธิที่เคยยื่นในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว

 

หากเป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าว ถือว่ามี “เหตุอันสมควร” ซึ่งตามหลักเกณฑ์เดิมนั้นกำหนดให้ถือว่ามีเหุตอันสมควรเฉพาะกรณีที่ได้เสียภาษีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว

 

ทั้งนี้ ใช้บังคับกับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

 

 

 

ที่มา: กรมสรรพากร