พาณิชย์แนะส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หนุนพัฒนาเท่าระดับสากล

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แนะผู้ประกอบการส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวก หนุนพัฒนาเท่าระดับสากล
นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี หรือ DBD e-Filing ว่า มีความพร้อมเกือบ 100% ในการรองรับปัญหาความหนาแน่นจากการใช้งานระบบ ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการยื่นส่งงบการเงินประจำปี จึงอยากขอความร่วมมือให้นิติบุคคลได้ทะยอยนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing เพื่อลดความสุ่มเสี่ยงการเสียค่าปรับจากการนำส่งงบการเงินล่าช้า รวมถึงช่วยให้ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี สามารถวางแผนงานได้ เพื่อจัดเตรียมงบการเงินและนำส่งต่อกรมได้ทันเวลา
ทั้งนี้ระบบ DBD e-filing จะช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการสนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลธุรกิจ รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับประเทศ รวมถึงพัฒนาให้ทัดเทียมระดับสากลได้ในอนาคต

ที่มา : bangkokbiznews