การนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม ในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประกาศ ณ วันที่ 5 ก.ย. 2561 สรุปสาระสำคัญ ได้แก่

1. ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2. นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ให้นำส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และในส่วนของนายจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

3. กรณีนายจ้างที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 50 คน สามารถนำส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และในส่วนของนายจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ซึ่งขั้นตอนการสมัครใช้บริการขอทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อนำส่งข้อมูลเงินสมทบสำหรับนายจ้าง มีดังนี

1. เข้าเว็บไซต์ของประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th

2. เลือกเมนู “สถานประกอบการ” เพื่อเข้าสู่หน้าบริการอิเล็กทรอนิกส์

3. เข้าไปลงทะเบียนและกรอกข้อมูล โดยเลือกเมนู “ลงทะเบียนขอทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต” 

4. พิมพ์แบบ สปส.1-05 ซึ่งจะได้รับจาก E-mail ที่ลงทะเบียนไว้ พร้อมให้นายจ้างหรือผู้มีอำนาจทำการลงนาม

5. นำเอกสาร สปส.1-05 ไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่รับผิดชอบ ภายใน 5 วันทำการ

6. รับชื่อผู้ใช้ USER และรหัสผ่าน PASSWORD ทาง E-mail เพื่อใช้ในการนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านอินเตอร์เน็ตหรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจาก

6.1 คู่มือการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ https://www.sso.go.th/eservices/web/UserManual.pdf

6.2 ประกาศคณะกรรมการประกันสังคมราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/237/T_0023.PDF