กรมพาณิชย์ จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อำนวยความสะดวก "บริษัทมหาชนจำกัด" ใช้อิเล็กทรอนิกส์เข้าช่วย

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

          จากนโยบายหลักของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการให้บริการแก่ภาคธุรกิจและประชาชน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุด ความถูกต้อง ความสะดวกรวดเร็ว ช่วยลดภาระและต้นทุนของทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาและคุณภาพการบริการภาครัฐ ได้ปรับปรุงกระบวนการให้บริการและการทำงานให้มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ โดยล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เพิ่มช่องทางให้บริษัทมหาชนจำกัด จัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีผ่าน QR Code และ URL ให้ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยระบบจะพร้อมให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นี้เป็นต้นไป

นอกจากจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างสะดวก ผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลาแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนในการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนได้ปีละกว่า 100 ล้านบาท และยังช่วยลดการใช้กระดาษเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

          ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 02 547 5153, e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ www.dbd.go.th

ข้อมูลอ้างอิง : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ www.dbd.go.th