บัญชีกลางจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล 1,000 บาท เดือนแรก 21 ธ.ค. 61

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

         หลังจากมีมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ทางกรมบัญชีกลางได้มีเพิ่มมาตรการอีก 1 ข้อ คือ จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินมาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ สำหรับผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป คนละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เป็นเดือนแรก


         โดยอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 1 มาตรการ คือ มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ สำหรับผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 จำนวน 1,000 บาทต่อคน โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว จากเงินกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ซึ่งกรมจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้กับผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เป็นเดือนแรกและจะได้รับเงินทุกวันที่ 21 ของเดือนเกิด


         ผู้ที่ได้รับสิทธิสามารถถอนเงินในวันใดก็ได้ โดยไม่จำกัดเวลาการใช้จ่าย หรือนำไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่นได้เช่นเดียวกัน

ข้อมูลอ้างอิง : กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th