หากยื่นภาษีนิติบุคคลครึ่งปีล่าช้า จะเกิดอะไรขึ้น?

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

เป็นประจำทุกปีนะคะ สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ตามแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) พร้อมกับชำระภาษี (ถ้ามี) ภายใน 2 เดือน (นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน)

โดยยื่นแบบ (ภ.ง.ด.51) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2562 ได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ส่วนผู้ที่ยื่นแบบฯ ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่ http://www.rd.go.th/publish/ ของกรมสรรพากร จะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบฯและชำระภาษีออกไปอีก 8 วันถึงวันที่ 9 กันยายน 2562

• ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ควรหลีกเลี่ยงการประมาณการขาดเกินร้อยละ 25% ของกำไรสุทธิ มิเช่นนั้นต้องเสียเงินเพิ่มอีก 20% ของเงินภาษีที่ต้องชำระ (อ้างอิงจากมาตรา 67 ตรี)

ถ้ายื่นล่าช้าจะมีผลกระทบอะไรบ้าง?

ที่แน่ชัดเลยต้องเสียอัตราค่าปรับในกรณีที่ยื่นเกินเวลา ตามที่กฎหมายกำหนดต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม จะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ

• กรณีเบี้ยปรับ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องระวางโทษปรับทางอาญาตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

1. ค่าปรับอาญา กรณียื่นเลยกำหนดภายใน 7 วัน ค่าปรับแบบ 1,000 บาท

2. ค่าปรับอาญา กรณียื่นเลยกำหนดเกิน 7 วัน ค่าปรับแบบ 2,000 บาท

• กรณีเงินเพิ่ม ผู้เสียภาษีที่ยื่นล่าช้าที่ต้องชำระเงินจะมีภาระ “เงินเพิ่ม” ตามแบบ ภ.ง.ด.51 โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี ดังนี้

1. กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการ ให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 0.1% ของเงินภาษีที่ต้องชำระ

2. กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ล่าช้าเกินกว่า 2 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน ให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 0.5% ของเงินภาษีที่ต้องชำระ (ข้อมูลจาก:กรมสรรพากร) https://www.rd.go.th/publish/60577.0.html

3. กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ล่าช้าเกินกว่า 7 วัน นับแต่วัน ให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 1.5% ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ จนกว่าเงินเพิ่มจะมีจำนวนครบ 20 % ของเงินภาษี

ถ้าไม่อยากเสียอัตราค่าปรับ ขอแนะนำทางที่ปลอดภัยและปฏิบัติง่ายที่สุดคือยื่นตามวันเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือถ้ากิจการใดที่ยังประมาณการงบหรือภาษีไม่ชำนาญ ปัจจุบันมีสำนักงานบัญชีคุณภาพ บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ( https://www.dha.co.th/th/ ) ที่สามารถช่วยบริหารและวางแผนด้านการเงินให้กับธุรกิจ ตรงตามความต้องการและลดปัญหาการยื่นภาษีต่าง ๆ ผิดพลาด เพราะโทษจากการไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนดเวลานั้น นอกจากจะเสียค่าปรับแล้ว อาจถือได้ว่าไม่ให้ความร่วมมือกับทางราชการ ซึ่งอาจมีผลต่อการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มกรณีอื่นได้

บทความโดย : นางสาวณัฐชา คำภา ประจำสำนักคณะกรรมการบริหาร