ข่าวดี! ภาษีเงินได้นิติบุคคล ขยายเวลายื่นแบบถึง 30 มิ.ย. 64 เฉพาะแบบยื่นผ่านออนไลน์เท่านั้น!

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

      ต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 นี้ มีความรุนแรงเป็นอย่างมาก ทั้งการแพร่กระจายได้ง่าย และรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อทุกอาชีพ แต่ในสายงานวิชาชีพบัญชีนั้น ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป! ทางกรมสรรพากรออกประกาศขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.55 เฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการจากผลกระทบโควิด โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • กรณีบริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ทั่วไป (ประกอบด้วยบริษัทจำกัด ห้างหุ้นจำกัด ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นอกตลาดหลักทรัพย์)
  - ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 / ภ.ง.ด.55 วันสุดท้าย คือวันที่ 30 มิถุนายน 2564
  - ยื่นแบบ Disclosure form วันสุดท้าย คือวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

 • กรณีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 วันสุดท้าย คือวันที่ 30 มิถุนายน 2564
  - ยื่นแบบ Disclosure form วันสุดท้าย คือวันที่ 30 มิถุนายน 2564
  ** ต้องเป็นบริษัทที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามประกาศมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง และต้องยื่นคำร้องผ่าน https://www.rd.go.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564**

 

 • ขอย้ำอีกครั้ง ทางกรมสรรพากรขยายเวลาให้เฉพาะ “การยื่นแบบออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ตเท่านั้น! สำหรับการยื่นแบบกระดาษ ยังคงต้องยื่นภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เช่นเดิม สำหรับงบสิ้นสุดรอบ 31 ธันวาคม 2563