ประกันสังคม ลดหักเงินสมทบผู้ประกันตน 2.5 % เพิ่มอีก 3 เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่นายจ้าง และผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19 จากเดิมได้มีการปรับลดเงินสมทบตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2564 ล่าสุดวันที่ 27 กันยายน 2564เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมตามมาตรา 33 ต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564 โดยได้ทำการสรุปอัตราลดเงินสมทบทั้งฝ่ายลูกจ้างและนายจ้างดังนี้

 


     - สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39
        ตามมติครม.เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ยังเห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2564 เหลือเดือนละ 235 บาท จากเดิม 432 บาท
     - สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 อาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบ
       ได้ประกาศไปแล้วเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ให้ลดการจ่ายเงินสมทบเป็นเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 - เดือนมกราคม 2565 ในอัตราใหม่ 3 ทางเลือกดังนี้

        • ทางเลือกที่ 1 เดิมอัตรา 70 บาทต่อเดือน เหลือ 42 บาทต่อเดือน ได้ประโยชน์ทดแทน 3 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิต
        • ทางเลือกที่ 2 เดิมอัตรา 100 บาทต่อเดือน เหลือ 60 บาทต่อเดือนได้ประโยชน์ทดแทน 4 กรณี คือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต และกรณีชราภาพ
        • ทางเลือกที่ 3 เดิมอัตรา 300 บาทต่อเดือน เหลือ 180 บาทต่อเดือน ได้ประโยชน์ทดแทน 5 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร


อ้างอิงข้อมูล 1.พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน
                 2.กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ขอขอบคุณที่มาและภาพประกอบ : https://www.sso.go.th/