วิธียื่นภาษีออนไลน์ แบบใหม่ (ปี 2565) ง่ายแค่ปลายนิ้ว

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     เริ่มต้นปีใหม่แล้วผู้ที่มีรายได้ ต่างรู้กันดีว่าเป็นช่วงฤดูของการยื่นภาษี เริ่มวันที่ 1 มกราคม ถึง 8 เมษายน 2565 ซี่งในปีนี้ทางสรรพากรได้มีการปรับปรุงหน้าตาเมนูการยื่นภาษีทางเว็บไซต์ ซึ่งการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2564 ในระบบ E-Filling แบบใหม่นั้น มีข้อดีและข้อพึงระวังดังนี้

ข้อดี

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนงานบริการจัดทำเงินเดือนตามเงื่อนไขขององค์กรและกฎหมายแรงงาน
 2. การเข้าสู่ระบบทางสรรพากรมีการเพิ่มความปลอดภัยด้วยการใช้ระบบ OTP (One Time Password) เพื่อยกระดับการยืนยันตัวตน ผ่านรหัสเข้าใช้ที่ส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียน
 3. ระบบ E-Filling แบบใหม่ มีการแยกการอัปโหลดไฟล์ เพื่อขจัดปัญหาการค้างระหว่างทำรายการ ซึ่งต่างจากระบบที่ต้องอัปโหลดไฟล์เอกสารตอนกรอกตัวเลข
 4. ระบบ E-Filling แบบใหม่ เพิ่มสถานะ “กรณีที่ผู้มีเงินได้เสียชีวิตระหว่างปี 2564” ซึ่งญาติผู้เสียชีวิตสามารถยื่นแทนได้
 5. มีการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีเงินได้ และคู่สมรส กับฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย
 6. มีการจัดประเภทเงินได้ให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนยื่นภาษี

 1. เรียนรู้ระบบ E-Filling แบบใหม่
 2. เอกสารแสดงรายได้ หนังสือรับรองการหักเสียภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
 3. เอกสารการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ตลอดทั้งปี ได้แก่ ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา หรือบุตร อ่านรายการลดหย่อนภาษีเงินปี 2564 (คลิกที่นี่)
 4. ข้อมูลสำหรับการกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษี เช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน SSF, RMF, เบี้ยประกันชีวิต, เบี้ยประกันสุขภาพ หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการส่งเสริมด้านภาษีจากภาครัฐ เป็นต้น

ข้อพึงระวัง

 1. การชำระภาษีผ่านบัตรเครดิตบนอินเทอร์เน็ต, ATM และ E-Payment ไม่สามารถหักบัญชีอัตโนมัติสำหรับภาษีงวดที่ 2 หรือ 3 ซึ่งต้องเข้าสู่ระบบ (Log in) เพื่อชำระภาษีภายในระยะเวลาของแต่ละงวด หากผิดนัดการชำระจะหมดสิทธิ์ในการแบ่งชำระภาษี อีกทั้งต้องชำระภาษีทั้งหมดพร้อมเงินเพิ่มร้อยละ 5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน
 2. ก่อนการยืนยันการยื่นแบบ ต้องตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ ในกรณีที่ขอเงินคืนให้ดูข้อมูลที่เลือกว่าจะประสงค์ขอเงินคืนหรือไม่
 3. ข้อระวังต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนนั้น ๆ ได้

ขั้นตอนการยื่นผ่าน E-Filling

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าเว็บไซต์ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/ กรณีไม่เคยสมัครสมาชิกมาก่อน คลิก “สมัครสมาชิก” แล้วกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, และตั้งรหัสผ่าน


     หลังจากนั้นจะขึ้นหน้าจอสำหรับยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 คลิก “ยื่นแบบ”ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลผู้มีเงินได้

ให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่ระบบดึงมาแสดงผล หากมีเปลี่ยนแปลงให้คลิก “แก้ไข” จากนั้นให้เลือกสถานะภาพของตัวเองในปี 2564 

 

ขั้นตอนที่
3 : กรอกข้อมูลเงินได้
 

ต้องรู้ว่าแหล่งเงินได้ในปี 2564 มาจากทางไหนบ้าง เพื่อเลือกลงแต่ละประเภทให้ถูกต้อง ดูรายละเอียดประเภทเงินได้ (คลิกที่นี่)

ตัวอย่างเงินเดือน รายได้ทางเดียว มาตรา 40(1) คลิก “ระบุข้อมูลประเภทรายได้จากเงินเดือน"

 

แนะนำ : กรณีมีเงินได้จากหลายที่ ให้บวกเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทั้งหมด ส่วนเลขผู้จ่ายเงินได้ ให้ใช้บริษัทที่จ่ายเงินได้มากที่สุดขั้นตอนที่ 4 : ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบยอดตัวเลขทุกรายการอย่างละเอียด ถ้าแน่ใจแล้วคลิก “ถัดไป” หากมียอดภาษีชำระไว้เกิน สามารถขอคืนเงินภาษี หรือเลือกไม่รับคืนภาษี

การชำระภาษี

ในกรณีที่มียอดต้องชำระภาษีเพิ่มตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป กรมสรรพากรเปิดโอกาสให้เลือกผ่อนชำระภาษี 3งวด ตามกำหนดชำระดังนี้

ผ่อนชำระภาษีงวดที่ 1 ชำระภายในวันที่ 8 เมษายน 2565

ผ่อนชำระภาษีงวดที่ 2 ชำระภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ผ่อนชำระภาษีงวดที่ 3 ชำระภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2565

ขั้นตอนที่ 5 : ยืนยันการยื่นแบบ 

ในขั้นตอนสุดท้ายระบบจะแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 

ข้อแนะนำหลังการยื่นแบบสำเร็จ:
ควรพิมพ์แบบ (หรือจัดเก็บ PDF file) เพื่อเป็นหลักฐานการยื่นแบบประจำปี
 

ทั้งนี้หากท่านใดมีความประสงค์ให้ช่วยเหลือ ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ผ่านระบบ E-Filling กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่จัดทำเงินเดือนของท่าน (เริ่มต้นที่ 300 บาทต่อท่าน)

เอกสารประกอบการดำเนินการ 

 1. เอกสารหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ประจำปี2564
 2. เอกสารแสดงรายการลดหย่อน (ลย.01) ประจำปี2564
 3. เอกสารประกอบการลดหย่อน (ที่แจ้งในแบบ ลย.01)
 4. Username และPassword ในการเข้าระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อยื่นแบบภ.ง.ด.90/91 (โปรดนำส่งเอกสารในรูปแบบ PDF ภายในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565)

ข้อมูลอ้างอิง
- https://efiling.rd.go.th/rd-cms

- คู่มือการยื่นแบบภาษีภ.ง.ด.90/91 ปี2564 ผ่าน E-Filing

- Youtube: TAXBugnoms