ก้าวไปอีกขั้นกับ DBD e-Filing

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 สำรองที่นั่งด่วน

ทุกปีหลังสิ้นสุดรอบบัญชี นิติบุคคลที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่จะต้องนำส่งงบการเงินตามกฎหมายแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่กว่า 500,000 ราย ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมานิติบุคคลสามารถนำส่งงบการเงินได้ 2 ช่องทาง คือ นำส่งด้วยตนเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนำส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจะถูกนำส่งในรูปแบบของเอกสาร (HardCopy) โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องจัดเก็บเอกสารต้นฉบับด้วยระบบจัดเก็บภาพ (Image) และบันทึกข้อมูล (Re-Key)เพื่อนำไปประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบต่อไป ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวใช้เวลาไม่น้อยกว่า 4-5 เดือน

ในปี 2556 กรมฯ ได้เริ่มนำนวัตกรรมการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ "DBD e-Filing" ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี XBRL มาสนับสนุนการให้บริการการรับงบการเงินเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในรูปแบบของการให้บริการแก่นิติบุคคลที่ต้องส่งงบการเงินผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีช่องทางในการเตรียมข้อมูลเพื่อนำส่งผ่านทางเว็บไซต์ใน 2 รูปแบบ ... อ่านต่อทั้งหมด


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดให้ผู้ประกอบการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ “DBD e-Filing” แทนการนำส่งรูปแบบเดิมที่เป็นเอกสาร ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด จึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จัดอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้นักบัญชีองค์กรธุรกิจ ได้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และได้ประโยชน์สูงสุด

หัวข้อสัมมนา

 1. แนวทางในการใช้ข้อมูลงบการเงินเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ
 2. ความสำคัญและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing แทนการนำส่งรูปแบบเดิมที่เป็นเอกสาร
 3. ภาพรวมการนำส่งงบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยี XBRL
 4. Taxonomy และมาตรฐานการบัญชี ในการจัดทำงบการเงิน รูปแบบงบการเงินในแต่ละประเภทธุรกิจ
 5. ขั้นตอนในการยื่นขอรับรหัสผู้ใช้งาน Username และรหัสผ่าน Password เพื่อเข้าใช้บริการ
 6. การยื่นหลักฐานและยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนระบบ e-Filing
 7. การเตรียมข้อมูลงบการเงินในรูปแบบ e-Form และรูปแบบ XBRL in Excel
 8. ขั้นตอนการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing ในรูปแบบ e-Form และรูปแบบ XBRL in Excel
 9. วิธีการตรวจสอบสถานะการนำส่งงบการเงิน
 10. ข้อควรระมัดระวังในการกรอกข้อมูลงบการเงิน
 11. การนำส่งงบการเงินฉบับใหม่ในรอบปีบัญชีเดียวกัน
 12. การตรวจสอบและแก้ไขงบการเงิน กรณีเจ้าหน้าที่แจ้งผลตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข
 13. ตัวอย่างการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing
 14. ถาม-ตอบปัญหาข้อสงสัย

กำหนดการ

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2558

» เวลา 09.00 - 12.00 น. 

(เริ่มลงทะเบียน 08.00 น.)

» ณ โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4

 

MRT สถานีสามย่าน ทางออกวัดหัวลำโพง1

พิเศษสมาชิกวารสารธรรมนิติ สัมมนาฟรี!

1 สมาชิกต่อ 1 ที่นั่ง

สำหรับสมาชิกวารสารของธรรมนิติเท่านั้น

» เอกสารภาษีอากร

» HR Society Magazine

» CPD & Account

บุคคลทั่วไปสนใจสมัครสมาชิก เพื่อเข้าสัมมนาหลักสูตรนี้ ฟรี!

✆ 02-555-0906-9

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00 น. และ เสาร์ 08:30-12:00 น.

 

ภาพประกอบซื้อและดาวน์โหลดจาก : ThinkStock.com