การเตรียมนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

สืบเนื่องจากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการออกหนังสือ เพื่อแจ้งถึงกำหนดการส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ซึ่งมีการนำเทคโนโลยี XBRL ที่มีความเป็นมาตรฐานสากลมาใช้สำหรับการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำหนดให้นิติบุคคลทุกรายจัดส่งงบการเงินด้วยระบบดังกล่าวตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับนักบัญชีทุกท่านได้รับทราบ เพื่อความสะดวกในการนำส่งงบการเงิน นักบัญชีจะต้องเข้าไปดำเนินการกรอกใบสมัคร และขอใช้รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ www.dbd.go.th ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

 

 

 

❝หากท่านยังมีข้อสงสัยหรือมีประเด็นเกี่ยวกับการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing สามารถสมัครเข้ารับการอบรมและสัมมนาในหัวข้อ เทคนิคการจัดทำและขจัดข้อผิดพลาดในงบการเงิน พร้อมการนำส่งงบการเงินทางอิเล็คทรอนิกส์ e-filing (หลักสูตรใหม่ 2558) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ครับ❞

อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม

- ผู้เขียน -