รายการเงินฝากธนาคาร ประเด็นจากรายการที่ไม่ครบถ้วน หรือแสดงรายการขัดต่อข้อเท็จจริง

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

คำถาม รายการเงินฝากธนาคาร ประเด็นจากรายการที่ไม่ครบถ้วน หรือแสดงรายการขัดต่อข้อเท็จจริง

ตอบ ในการจัดทำบัญชีสิ่งหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องดำเนินการคือการจัดทำรายการกระทบยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ กับเงินฝากธนาคารตามที่ธนาคารแจ้งมา (Bank Reconcile) เหตุการณ์ที่มักจะพบคือเงินในบัญชีแสดงต่ำกว่าข้อเท็จจริง เนื่องจากการบันทึกรายการรายได้ หรือรายจ่ายที่มีการบันทึกผ่านบัญชีเงินสด หรืออีกกรณีคือการรายการผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร มีรายการบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่ได้รับรู้ในบัญชี 

สำหรับวิธีการจัดการเกี่ยวกับรายการบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีจึงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และบันทึกรับรู้รายการเงินที่ได้รับและเงินที่จ่ายในบัญชีให้ถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน โดยหากเป็นรายการที่เกิดจากการปรับปรุงย้อนหลัง จะทำการปรับปรุงกับรายการกำไรสะสม

เดบิต เงินฝากธนาคาร (ต้นงวด-บันทึกรายการต้องมีเอกสารชัดเจนว่าเงินธนาคารที่ปรากฎจริงสูงกว่าเงินสดในบัญชี)

เครดิต กำไรสะสม

หรือในกรณีที่พบและต้องการปรับปรุงสำหรับปีปัจจุบัน

เดบิต เงินฝากธนาคาร (แสดงเอกสารหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าเงินธนาคารที่มีอยู่สูงกว่าเงินสดในบัญชี)

เครดิต รายได้จากการขาย / รายได้อื่น (ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้)

 

อ้างอิง : ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจในการปรับปรุงบัญชี เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559.

“ในการจัดทำบัญชีสิ่งหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องดำเนินการคือการจัดทำรายการกระทบยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ กับเงินฝากธนาคารตามที่ธนาคารแจ้งมา (Bank Reconcile) เหตุการณ์ที่มักจะพบคือเงินในบัญชีแสดงต่ำกว่าข้อเท็จจริง เนื่องจากการบันทึกรายการรายได้ หรือรายจ่ายที่มีการบันทึกผ่านบัญชีเงินสด หรืออีกกรณีคือการรายการผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร มีรายการบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่ได้รับรู้ในบัญชี ”


อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม

- ผู้เขียน -