พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 641, 642 และ 643

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 641, 642 และ 643 ประกาศรวม 3 ฉบับ เรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ภาษี โดยมีเนื้อความดังต่อไปนี้

พรฎ. 641/2560 ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายลูกจ้างในเขต EEC
พรฎ 642/2560 สิทธิประโยชน์ภาษีการลงทุนในประเทศในปี 2560
พรฎ 643/2560 แก้ไขความหมายของคำว่าเครื่องจักรตาม พรฎ 604