รู้หรือไม่ !!! เงินบริจาคเพื่อการศึกษา ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า!

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

รู้หรือไม่ !!! เงินบริจาคเพื่อการศึกษา ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า!

 

เงินบริจาคเพื่อการศึกษา นำมาลดย่อนภาษีได้ 2 เท่า

“จ่ายเท่าไรให้คูณสอง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของเงินสุทธิหลักหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน (ก่อนหักเงินบริจาค)”

หลักการคำนวณ “เงินได้สุทธิ = (เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดย่อน) – เงินบริจาค”

 

บริจาคอย่างไรให้ได้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า?

  • อาคารสถานที่ : จัดหาจัดสร้างอาคารหรือที่ดินสำหรับสถานศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์
  • สื่อการศึกษา : จัดหาวัสดุเพื่อการศึกษาสื่อหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • บุคลากร : จัดหาครู อาจารย์ หรือบุคลากร ตามเงื่อนไขอธิบดีสรรพากรกำหนด