ปรับอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

ปรับอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด

ปรับอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมแบบคงที่เป็นการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน โดยใช้อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเดิมขั้นต่ำสุดมาเป็นอัตราค่าธรรมเนียมแบบคงที่ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ซึ่งมีทุนจดทะเบียนไม่เกินหนึ่งล้านบาท

โดยมีการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมลงร้อยละ 30 ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่น ซึ่งปรับลดลงร้อยละ 30 จากอัตราค่าธรรมเนียมแบบคงที่สำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่ยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Registration) และมีการปรับปรุงค่าธรรมเนียมในการบริการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอข้อมูล จากรายละ 60บาท เป็นรายละ 30 บาท

ในส่วนการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมลงร้อยละ 30 สำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Registration) นั้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกรณีเป็นห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลาเฉพาะท้องที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภทสะบ้าย้อยและจังหวัดสตูล ซึ่งได้รับอัตราค่าธรรมเนียมลงกึ่งหนึ่งแล้ว แม้จะยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านทางระบบ E-Registration ก็จะไม่ได้รับการลดอัตราค่าธรรมเนียมลงร้อยละ 30 ตามกฎกระทรวงนี้อีก

สำหรับคำขอที่ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดใหม่ตามกฎกระทรวงนี้

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ให้ใช้รายการค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่กั่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ.2561 โดยลดลงกึ่งหนึ่งทุกรายการ

เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการลดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโดยยังคงการใช้งานแบบ E-Registration เพื่อสนับสนุนการใช้งานเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอลตามนโยบายรัฐบาล 4.0