ประกาศใช้แล้ว พรบ. เพิ่มค่าลดหย่อนลูกคนที่สองอีก 30,000 บาท

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

         ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว สำหรับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีประเด็นการแก้ไขที่สำคัญคือ

        “บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของ ผู้มีเงินได้ คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท และสําหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่สองเป็นต้นไป หน้า ๒๓ เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่เกิดในหรือหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีกคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยในการนับลําดับบุตร ให้นับลําดับของบุตรทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม”
ส่งผลให้พ่อแม่ที่มีลูกคนที่สอง ซึ่งเกิดในปี พ.ศ.2561 หรือหลังปีนี้เป็นต้นไป สามารถหักลดหย่อนสำหรับลูกคนที่สองได้เพิ่มอีก 30,000 บาท รวมเป็น 60,000 บาท ถือเป็นการจูงใจให้พ่อแม่มีลูกเพิ่มขึ้นจากที่มีเพียงหนึ่งคนนั่นเอง

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/092/22.PDF