ยุทธศาสตร์ D2RIVE ยกระดับการเก็บภาษีและบริการของกรมสรรพากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

          กรมสรรพากรเปิดตัวยุทธศาสตร์ D2RIVE เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดเก็บให้ทันสมัย รวดเร็ว และเป็นธรรม ด้วยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ของผู้เสียภาษีผ่านระบบดิจิทัล รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้เสียภาษีอย่างรวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ D2RIVE ประกอบด้วย

D - Digital Transformation – ปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี (Taxpayer - Centric Solutions) เช่น การทำเรื่องลดหย่อนภาษี จะมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่าง ๆ ผ่านระบบ Open API เพื่อลดภาระในการจัดเก็บและนำส่งเอกสารของผู้เสียภาษี นอกจากนี้กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับปีภาษี 2561 ที่จะยื่นแบบฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 ให้สามารถ Upload เอกสารที่ใช้ประกอบการขอคืนภาษีได้

D - Data Analytics – การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยเน้นการนำข้อมูลทั้งภายในและข้อมูลภายนอกมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้การออกแบบนโยบายภาษีตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และการแยกผู้เสียภาษีกลุ่มดีและกลุ่มไม่ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการผู้เสียภาษีกลุ่มดี

R - Revenue Collection – การเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นธรรม

I – Innovation – มีการเลือกใช้กระบวนการ Design Thinking ในการจัดทำนวัตกรรม และพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นการจัดประกวดนวัตกรรมการจัดตั้ง Tax Innovation Lab เพื่อให้มีการทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนนำไปใช้จริงอีกด้วย

V – Values – การพัฒนากรมสรรพากรให้เป็นองค์กรคุณธรรมและสร้างอัตลักษณ์ HAS ซึ่งประกอบด้วย 1) H Honest ซื่อสัตย์ โปร่งใสและตรวจสอบได้ไม่รับผลประโยชน์ใดๆ 2) Accountability รับผิดชอบต่อหน้าที่กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 3) Service mind มอบใจ

E-Efficiency – การยกระดับประสิทธิภาพของคนและงาน โดยการสร้างคนเก่ง คนดี และมีความสุขรวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน และ การปรับปรุงระบบงาน

 

ข้อมูลอ้างอิง : กรมสรรพสามิต www.rd.go.th