การคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงทะเบียนพร้อมเพย์

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

เมื่อก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 กรมสรรพกรได้ปรับปรุงกระบวนการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบการโอนเงินแบบผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay) ตั้งแต่ปีภาษี 2559 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี ลดภาระการเดินทางและระยะเวลาการดำเนินการต่างๆ รวมทั้งแก้ปัญหาเรื่องเช็คคืนภาษีส่งไม่ถึงมือผู้รับหรือสูญหายและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เช็คและจัดส่งทางไปรษณีย์ซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศ


จากข้อมูลการยื่นแบบฯและการขอคืนภาษี ปี 2560 พบว่าส่วนใหญ่รับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์มากกว่าร้อยละ 70 สำหรับปีภาษี 2561 ผู้ยื่นภาษี ไม่ว่าจะผ่าน www.rd.go.th หรือ RD Smart Tax Application กรณีที่ไม่ติดเกณฑ์การตรวจสอบก่อนคืนภาษี ทางกรมสรรพกรได้เริ่มส่งข้อมูลการคืนภาษีให้ธนาคารแล้ว หากผู้เสียภาษีลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้ ทางธนาคารก็จะนำเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในวันทำการถัดไป


ทางกรมสรรพกรจึงรณรงค์ให้ผู้เสียภาษียื่นแบบผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งจะได้รับเงินคืนภาษีอย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว สำหรับผู้ขอคืนที่ไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ กรมสรรพากรมีช่องทางการรับเงินคืนภาษี โดยให้นำหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีที่กรมจัดส่งให้ทางไปรษณีย์พร้อมด้วยบัตรประชาชนและหรือเอกสารหลักฐาน ซึ่งแสดงถึงฐานะของผู้มีเงินได้ที่มีสิทธิได้รับคืนเงินภาษีไปติดต่อได้ที่ธนาคารภายในวันที่ที่ระบุไว้ในหนังสือ ซึ่งจะได้รับความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วเช่นเดียวกัน

ข้อมูลอ้างอิง : กรมสรรพากร www.rd.go.th