การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

          เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องของการเสียภาษีหรือนำส่งภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เพิ่มมากขึ้นและให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ทางกระทรวงการคลังจึงมีอนุมัติให้ขยายเวลาการยื่นภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ออกไปอีก 8 วัน นับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดเวลายื่นภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

  1. ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กำหนดให้ยื่นรายการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564
  2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีที่จะได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาตามข้อ 1 ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีฉบับปกติและฉบับเพิ่มเติมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
  3. กรณียื่นแบบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและได้รับสิทธิผ่อนชำระ 3 งวด ต้องชำระภายในเวลาที่กำหนด คือ
  • งวดที่ 1 ภายในกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายออกไป
  • งวดที่ 2 ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่ 1
  • งวดที่ 3 ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่ 2

หากผู้เสียภาษีไม่ชำระตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ จะหมดสิทธิที่จะชำระเป็นรายงวดต่อไปและต้องเสียค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนดนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจนถึงวันที่ชำระเงิน

 

แหล่งที่มา : กรมสรรพากร  www.rd.go.th