ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคจากหน่วยรับบริจาคต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ช่วยให้ได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น จะมีช่องทางการรับข้อมูลได้ 2 ช่องทาง คือ


     1. การบริจาคเป็นเงินสด หน่วยรับบริจาคจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลการรับบริจาคบนระบบ e-Donation
     2. การบริจาคผ่านทางธนาคารพาณิชย์ (QR Code) ธนาคารจะส่งข้อมูลการรับบริจาคให้กับทางกรมสรรพากร


โดยหน่วยรับบริจาคที่กล่าวมา ได้แก่ สถานศึกษา ศาสนสถานทุกศาสนา โรงพยาบาล และองค์การ สถานสาธารณกุศล ที่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก ระบบ e-Donation

 ผู้บริจาค
     • ไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคให้ยุ่งยาก
     • ได้รับเงินคืนภาษีเร็วขึ้น
     • สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา ผ่าน www.rd.go.th

 หน่วยรับบริจาค
     • ไม่ต้องทำหลักฐานการบริจาคเป็นกระดาษ / ไม่ต้องเก็บสำเนา
     • ลดค่าใช้จ่าย
     • สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา ผ่าน www.rd.go.th
     • สร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นแก่ผู้บริจาค

วิธีขอใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร
หน่วยรับบริจาคจะต้องดำเนินการ ดังนี้
   1. มีเลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค (เลข 13 หลัก) สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร > บริการอิเล็กทรอนิกส์ > ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กรณีที่ยังไม่มีเลข สามารถติดต่อขอได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ สรรพากรพื้นที่สาขา
   2. ลงทะเบียน หน่วยรับบริจาคที่มีเลขประจำตัวแล้วสามารถลงทะเบียนบนระบบ e-Donation พร้อมยื่นเอกสาร ได้แก่
      2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานศึกษา / ศาสนสถาน
      2.2 สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจ
      2.3 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนาม
โดยยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่หน่วยรับบริจาคตั้งอยู่
   3. บันทึกข้อมูลการรับบริจาคบนระบบ หลังจากได้รับบริจาคแล้ว ต้องบันทึกข้อมูลลงระบบ e-Donation โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์หลักฐานการบริจาคเว้นแต่มีการร้องขอ

การบันทึกข้อมูลของหน่วยรับบริจาค
หลังจากได้รับการบริจาคแล้ว หน่วยรับบริจาคจะต้องบันทึกข้อมูล ดังนี้
     • เลขประจำตัว 13 หลักของผู้บริจาค
     • ชื่อ - สกุล / ชื่อนิติบุคคล (ระบบจะค้นหาและแสดงให้อัตโนมัติ)
     • วัน เดือน ปี ที่บริจาค
     • จำนวนเงิน / มูลค่าทรัพย์สิน (กรณีนิติบุคคล)

หน่วยรับบริจาคที่มีความประสงค์รับบริจาคผ่านธนาคารพาณิชย์
หน่วยรับบริจาคจะต้องดำเนินการ ดังนี้
     1. มีเลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค (เลข 13 หลัก) สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร > บริการอิเล็กทรอนิกส์ > ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กรณีที่ยังไม่มีเลข สามารถติดต่อขอได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ สรรพากรพื้นที่สาขา
     2. เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ร่วมโครงการ โดยจะต้องเป็นบัญชีของหน่วยรับบริจาค ซึ่ง เปิดโดยผู้มีอำนาจลงนาม ของหน่วยรับบริจาคและเป็น บัญชีเพื่อการรับบริจาคเท่านั้น
โดยธนาคารที่ร่วมโครงการมีจำนวน 8 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทีเอ็มบี ธนาคารธนชาต ธนาคารมิซูโฮและธนาคารออมสิน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center และ website ของทางธนาคาร

กรณีจะขอใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษีผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บริจาค ต้องแสดงความประสงค์ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ดังนี้
     • กรณีบริจาคด้วยเงินสด ให้แจ้งหน่วยรับบริจาคบันทึกข้อมูลการบริจาคบนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ทันที
     • กรณีบริจาคผ่านธนาคารพาณิชย์ โดยการโอนผ่าน QR Code ผู้บริจาคต้องแสดงความประสงค์ให้ส่งข้อมูลการบริจาคดังกล่าวให้กรมสรรพากร
เมื่อดำเนินการตามข้างต้น ข้อมูลการบริจาคจะถูกเก็บในฐานข้อมูลของกรมสรรพากร เมื่อถึงเวลายื่นภาษี สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการบริจาคได้ทันที

ขั้นตอนการบริจาคผ่านทางธนาคารพาณิชย์ (QR Code) และการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
     1. เข้า Mobile Banking Application ของธนาคารใดก็ได้ที่เข้าร่วมโครงการ
     2. เข้าเมนู การบริจาคเงินผ่าน QR Code สแกน QR Code ของหน่วยรับบริจาคและใส่ยอดเงิน (ไม่มีค่าธรรมเนียม) โดย Application จะมีข้อความแจ้งความประสงคส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ส่วนข้อมูลการบริจาคจะถูกบันทึกลงระบบ ภายใน 2 วันทำการถัดไป

QR Code ที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้
ต้องมีลักษณะ ดังนี้
     1. ต้องมีข้อความ “e-Donation” และชื่อบัญชีเงินฝาก “หน่วยรับบริจาค”
     2. เมื่อสแกน QR Code แล้ว ให้สังเกต ดังนี้
        2.1 ชื่อบัญชี “หน่วยรับบริจาค”
        2.2 Application จะมีข้อความแจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี โดยผู้บริจาคต้องแสดงความประสงค์ให้ทางธนาคารส่งข้อมูลให้ทางสรรพากรด้วย
หรือ สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยรับบริจาคที่ใช้ระบบ e-Donation ได้ที่ www.rd.go.th > บริการเล็กทรอนิกส์ > ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) > สำหรับผู้บริจาค > รายชื่อหน่วยรับบริจาคที่ใช้ระบบ e-Donation

การตรวจสอบข้อมูลการบริจาค
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลาผ่านทาง www.rd.go.th > บริการอิเล็กทรอนิกส์ > ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) > สำหรับผู้บริจาค > เข้าสู่ระบบ โดยจะเป็นรหัสเดียวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลการบริจาค ดังนี้ วันเดือนปี หน่วยรับบริจาค จำนวนเงินและช่องทางการบริจาค

แหล่งอ้างอิง : กรมสรรพากร www.rd.go.th