ช่องทางรับเงินคืนภาษี ปี 62 หลังยกเลิกส่งเช็คคืนทางไปรษณีย์

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

จากที่กรมสรรพากรได้ประกาศยกเลิกการส่งเงินคืนภาษีด้วยเช็คคืนทางไปรษณีย์ สำหรับผู้ที่ขอรับเงินคืนภาษีที่ยื่นแบบแสดงรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2561 ผู้ขอคืนมีช่องทางการรับเงินคืนได้ดังนี้

ผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)

ผู้ขอคืนที่ลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยเลขบัตรประชาชนไว้ เงินคืนภาษีจะคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)

ผ่านช่องทางธนาคาร กรณีไม่มีพร้อมเพย์ (PromptPay)

ผู้ขอคืนที่ไม่มีพร้อมเพย์ (PromptPay)

1. ให้นำหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) ที่กรมจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ พร้อมด้วยบัตรประชาชน และหรือเอกสารหลักฐานซึ่่งแสดงถึงฐานะของผู้มีเงินได้ที่มีสิทธิได้รับเงินคืนภาษี ไปติดต่อเพื่อขอรับเงินคืนภาษีได้ที่ธนาคารในวันที่ที่ระบุไว้ในหนังสือ

2. ติดต่อขอรับเงินคืนภาษีได้ที่ธนาคารกรุงไทย โดยนำเอกสารตามข้อ 1. ไปยื่นเพื่อนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือหากไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย สามารถขอคืนภาษีผ่านเข้าบัตร KTB e-Money Card ซึ่งบัตรนี้สามารถนำไปถอนเงินสดที่ตู้ได้ โดยติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทย

ซึ่งการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2561 ผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร และผ่านแอปพลิเคชั่น Rd smart tax สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2562

สำหรับใครที่ยังไม่ได้ยื่นแบบชำระภาษี ไม่เคยยื่น กลัวยื่นผิด ฝ่ายบริการจัดทำเงินเดือน บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด มีบริการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-596-0500 ต่อ 362