คลังเสนอลดเพดานภาษีที่ดิน ปรับเหลือครึ่งหนึ่งหวังไม่ให้ประชาชนตื่นตกใจ

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร


นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะเสนอให้ลดอัตราภาษีของร่าง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... ที่กำลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในเดือน มี.ค.นี้ ลดลงครึ่งหนึ่งจากของเดิมที่เคยเสนอ พร้อมกับยกเว้นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าตามราคาประเมินไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับอัตราใหม่จะกำหนดคือ ที่ดินเพื่อการเกษตรจะมีเพดานสูงสุดอยู่ที่ 0.25% จากเดิมที่เคยกำหนดไว้ที่ 0.5% ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัย อัตราสูงสุดไม่เกิน 0.5% จากเดิมอยู่ที่ 1%, ที่ดินเพื่อเชิงพาณิชย์ อัตราสูงสุดไม่เกิน 2% จากเดิมเก็บสูงสุดไม่เกิน 4% ส่วนที่ดินว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ จะจัดเก็บในอัตรา 0.5% และจะปรับเพิ่มเท่าตัวในทุกๆ 3 ปี จากเดิมจัดเก็บสูงสุดที่ 4% “การปรับลดเพดานอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงมาเพื่อไม่ให้ผู้เสียภาษีตกใจ จึงลดอัตราตามเพดานลงมา”

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ยังจะช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย จากการมีบ้านและที่ดินมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาทก็จะได้รับการยกเว้นภาษี แต่ราคาบ้านและที่ดินที่มีราคาเกินกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป จะอยู่ในข่ายของการเสียภาษีโดยบ้านและที่ดินที่มีมูลค่าตามราคาประเมิน หลังหักค่าเสื่อมมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาทจะเสียภาษีในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราที่ประกาศคือ 0.25% ส่วนบ้านและที่ดินที่มีมูลค่าเกินกว่า 3 ล้านบาท จ่ายเต็มตามอัตราที่ประกาศคือ 0.5%

สำหรับอาคารและที่ดินที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายนี้ ได้แก่ ที่ดินและอาคารที่เป็นสาธารณสมบัติ, ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มิได้ใช้หาประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การสหประชาชาติ สภากาชาดไทย สถานทูต สุสานและทรัพย์สินเอกชนที่ให้ราชการใช้เพื่อประโยชน์ในราชการ เช่น เป็นสวนสาธารณะ เป็นต้น แต่อัตราภาษีดังกล่าว ก็ยังไม่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดเพราะกระทรวงการคลังยังมีเวลาในการพิจารณาอีก 2-3 สัปดาห์ก่อนที่จะเสนอเข้าสู่การพิจาราณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.)