ครม.เห็นชอบเก็บภาษี "โรงเรียนกวดวิชา" แล้ว!

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

 

พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (10 มี.ค.) เห็นชอบมาตรการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคค­ลของโรงเรียนกวดวิชา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจากเป็นการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์เ­พื่อหากำไร จึงต้องจัดเก็บภาษีเหมือนเอกชน โดยเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบต่ออัตราค่าเล่า­เรียน เนื่องจากทางกระทรวงศึกษาธิการ มีการดูแลราคาค่าเล่าเรียนอยู่แล้ว หากจะมีการปรับเพิ่มขึ้น จะต้องมีการขออนุญาต

 

และได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกนอกระบบ ตามร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งจะเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจาร­ณาต่อไป โดยขณะนี้เหลือ ร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอครม.ครั้งต่อไป 

 

นายอนุสรณ์ ศิวะกุล นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนกวดวิชา และผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ หรือ เคมี อาจารย์อุ๊ ระบุว่า จะไม่เคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลในเวลานี้ แต่จะศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดเก็บภ­าษี ก่อนเสนอความเห็นเพื่อให้ได้ทางออกที่เป็น­ประโยชน์กับทุกฝ่าย ทั้งโรงเรียนกวดวิชา ภาครัฐ และผู้ปกครอง

 

และ ยืนยันว่า โรงเรียนกวดวิชาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎห­มาย ไม่ได้ค้ากำไรเกินควรตามที่ถูกกล่าวอ้าง เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึ­กษาเอกชน หรือ สช. กำหนดชัดเจนว่า โรงเรียนกวดวิชาต้องมีกำไรไม่เกิน 20% ของเงินลงทุน แต่การเก็บภาษีนิติบุคคลกับโรงเรียนกวดวิช­า จะส่งผลให้ค่าเรียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากถือเป็นต้นทุนที่จำเป็นต้องนำมาค­ิด พร้อมเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการ เร่งจัดระเบียบโรงเรียนกวดวิชาทั่วประเทศใ­ห้เกิดมาตรฐานเดียวกัน

 

ที่มา : Lottery Thailand