กรมสรรพากรทำข้อตกลงส่งข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีทางอินเทอร์เน็ตให้ ป.ป.ท. ใช้ตรวจสอบการ ทุจริตในภาครัฐได้รวดเร็วขึ้น

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

กรมสรรพากร ร่วมมือกับ ป.ป.ท. ให้บริการคัดค้นส่งข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีอากรทุกประเภทผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ต ช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้ร่วมลงนามในบันทึกความตกลง ให้บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีอากรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กับนายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยมีผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน พร้อมด้วย สื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระอุเทน 3 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า “การให้บริการคัดค้นข้อมูลในระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีอากรแก่สำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีกฎหมายพิเศษ รองรับในการขอข้อมูลสำคัญของผู้เสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐจากกรมสรรพากรในครั้งนี้จะเป็นการ ขอและจัดส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยตรงได้ทันที ภายใต้มาตรการรักษาความลับและความปลอดภัยขั้นสูง โดยกรมสรรพากรได้นำเทคโนโลยี Digital Signature, Encryption/Decryption และ PKI Smart Card เข้ามาใช้ ในการรักษาความลับของข้อมูลระหว่างการรับ –ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ช่วยให้สามารถลดขั้นตอน และระยะเวลาในการ ปฏิบัติงานทั้งของหน่วยงาน ป.ป.ท. ผู้ขอรับบริการและของกรมสรรพากรได้เป็นอย่างดี ช่วยให้สามารถรักษา ผลประโยชน์ของรัฐ ในการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

ที่ผ่านมา กรมสรรพากรได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กับหน่วยงานที่มีกฎหมายพิเศษรองรับ รวม 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรมบังคับคดี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) จัดเป็นหน่วยงาน ลำดับที่ 6

 

ที่มา-กรมสรรพากร