ลูกจ้าง เฮ ! กองทุนทดแทนขยายความคุ้มครองเพิ่ม

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ลูกจ้างเฮ.....กองทุนทดแทนขยายความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์เพิ่มจากเดิมให้กับลูกจ้างที่เกิดอุบัติเหตุในเวลาการทำงานหรือระหว่างการทำงาน มีผล 9 ธันวาคม 2561

 

กองทุนทดแทน

 

ตามประกาศพระราชบัญญัติ เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้ขยายความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์เพิ่มจากเดิมให้กับลูกจ้างที่เกิดอุบัติเหตุในเวลาการทำงานหรือระหว่างการทำงาน ดังนี้

1. กรณีเจ็บป่วย จากการทำงานจนไม่สามารถทำงานได้

• ได้รับเงินชดเชยตั้งแต่วันแรกที่หยุดงาน จากเดิมต้องหยุด 3 วันติดต่อกัน
• ได้รับเงินชดเชยจากการหยุดงาน จากเดิม 60 % เป็น 70 % ของค่าจ้างรายเดือน (ฐานไม่เกิน 20000 บาท) เป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่เกิน 1 ปี

2. กรณีสูญเสียอวัยวะ

• ได้รับเงินชดเชยการหยุดงานเพิ่มจากเดิม 60 % เป็น 70 % ของค่าจ้างรายเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
หมายเหตุ : หากลูกจ้างเสียชีวิตก่อนระยะเวลา 10 ปี ตามกำหนด ให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทนนั้นแก่ทายาทหรือผู้มีสิทธิ จนครบกำหนดระยะเวลา

3. กรณีทุพพลภาพ

• ได้รับเงินชดเชยการหยุดงานเพิ่มจากเดิม 60 % เป็น 70 % ของค่าจ้ายรายเดือน และเพิ่มระยะเวลาการจ่าย จากเดิม ไม่เกิน 15 ปี เป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี

4. กรณีเสียชีวิตหรือสูญหาย

• เพิ่มระยะเวลาการจ่ายเงินทดแทน จากเดิม 8 ปี เป็น 10 ปี และกรณีหากเสียชีวิต ต้องให้นายจ้างจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพหรือผู้มีสิทธิในอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงด้วย
หมายเหตุ : กรณีสูญหาย หมายความถึงการที่ลูกจ้างไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของนายจ้าง ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าถึงแก่ความตาย รวมถึงการหายไประหว่างการเดินทางนั้น เป็นเวลาต้องไม่น้อยกว่า 120 วันนับแต่เกิดเหตุ