อัตราค่าจ้าง .... อาชีพไหนอัตราค่าจ้างมาแรงในปี 2562 นี้ มาเช็คกันดีกว่า

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

อัตราค่าจ้างในสายอาชีพไหนมาแรงรับปีใหม่ มาเช็กกันดีกว่า ... สวัสดีปีหมูทอง 2562 อย่ามัวแต่เช็คดวงชะตาเพียงอย่างเดียว มาดูสาขาอาชีพกันหน่อยว่าอาชีพไหนมาแรงสุด ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ฉบับที่8) ซึ่งมีผล 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

“มาตรฐานฝีมือ” หมายถึง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 

ทั้งนี้คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ และ วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในแต่ละสาขาอาชีพ หรือตรวจสอบได้ที่ https://bit.ly/2ArDb16