เงินสงเคราะห์บุตร 600 บาท

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

เงินสงเคราะห์บุตร 600 บาทของประกันสังคมมีผลแล้ว เมื่อเงินภาครัฐชูนโยบายมีลูกช่วยชาติด้วยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ลดหย่อนบุตรคนที่ 2 และฝากครรภ์ของกรมสรรพากรแล้ว ประกันสังคมเองก็ออกประกาศการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรเพิ่มให้กับผู้ประกันตน อีก จากเดิม 400 บาทต่อคนต่อเดือน เพิ่มเป็น 600 บาทต่อคนต่อเดือน โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป (ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 2 มกราคม 2562) ทั้งนี้ให้จ่ายย้อนหลัง เดือนละ 200 บาท และ จะเริ่มจ่ายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร

• ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตรซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดก่อนหรือหลังการเป็นผู้ประกันตน

• ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตรา 600 บาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน

• การจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งมีบุตรเกิดในระหว่างเดือนให้จ่ายเต็มเดือน

• กรณีความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือถึงแก่ความตาย หรือบุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ หรือได้จดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นให้งดจ่ายเงินหลังจากที่กล่าวมาในรอบเดือนถัดไป

ทั้งนี้กรณีที่ผู้ประกันตนใดไม่เคยขอยื่นสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรมาก่อนอาจมีคำถามว่าแล้วจะได้สิทธิย้อนหลังหรือไม่นั้น สามารถตรวจสอบได้โดยตรงที่สายด่วนประกันสังคม 1506 เนื่องจากสิทธิประโยชน์ของแต่ละคนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการส่งเงินสมทบด้วย


เรื่องโดย : อรนุช เมฆสุวรรณ หัวหน้าแผนกบริการเงินเดือน บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด