เมื่อต้องทำงานในวันหยุดสงกรานต์ 2562

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

 

สำหรับนายจ้างที่จะให้ลูกจ้างมาทำงานในช่วงวันหยุดสงกรานต์ 2562 ซึ่งนายจ้างได้กำหนดให้เป็นวันหยุดประจำปี นายจ้างต้องดูข้อกำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 25 ซึ่งเขียนไว้ว่า “ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด เว้นแต่ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดได้เท่าที่จำเป็น

นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดได้สำหรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล หรือกิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เพื่อประโยชน์แก่การผลิต การจำหน่าย และการบริการ นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงาน นอกจากที่กำหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในวันหยุดเท่าที่จำเป็น โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไป”

ค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับสำหรับการทำงานในวันหยุดสงกรานต์ 2562

          ลูกจ้างรายวัน หรือลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด เมื่อมาทำงานในวันหยุดสงกรานต์ 2562 ในเวลาทำงานปกติ จะได้รับค่าจ้างในวันหยุดไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่าจ้างในวันทำงาน ตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุด

          ลูกจ้างรายเดือน หรือลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด เมื่อมาทำงานเมื่อมาทำงานในวันหยุดสงกรานต์ 2562 ในเวลาทำงานปกติ จะได้รับค่าจ้างในวันหยุดเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าของค่าจ้างในวันทำงาน ตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุด

          กรณีลูกจ้างมาทำงานในวันหยุดสงกรานต์ 2562 เกินเวลาทำงานปกติของวันทำงาน ลูกจ้างรายวันและรายเดือนจะได้รับค่าล่วงเวลาในวันหยุดในอัตรา 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน ตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุด