รู้จัก e-PaySLF ระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืน กยศ. ผ่านกรมสรรพากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

รู้จัก e-PaySLF ระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืน กยศ. ผ่านกรมสรรพากร

ผู้ที่กู้ยืมเงินกยศ.ปัจจุบันสามารถชำระเงินผ่านระบบ e-PaySLF ของทางกรมสรรพากรได้ โดยนายจ้างต้องเป็นผู้หักเงินของผู้กู้ยืม ทั้งนี้ระบบ e-PaySLF จะมีรายละเอียด วิธีการสมัครและช่องทางการชำระเงินอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ

ระบบ e-PaySLF เป็นระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืน กยศ. ผ่านกรมสรรพากร ตามพระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ซึ่งมีสาระสำคัญคือ กำหนดให้องค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชนมีหน้าที่หักเงินได้ที่มาจากการจ้างแรงงานของพนักงานและลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมนำส่งกรมสรรพากร พร้อมกับการนำส่งภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้คืนกองทุน (ตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง) โดยนายจ้างจะดำเนินการหักเงินเดือนได้ก็ต่อเมื่อกองทุนมีการแจ้งนายจ้างอย่างเป็นทางการ และหากนายจ้างไม่หักเงินได้และนำส่งตามกำหนดระยะเวลาจะต้องรับผิดชอบชดใช้เงินที่ต้องนำส่งในส่วนของผู้กู้ยืม และต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินที่นายจ้างยังไม่ได้นำส่งหรือตามจำนวนที่ยังขาดไป

วิธีการสมัครและช่องทางการชำระเงิน

องค์กรนายจ้างสามารถสมัครใช้บริการของระบบเช่นเดียวกับการสมัคร e-Filing (ภ.อ.01) ได้ที่ www.rd.go.th หรือดู (คู่มือ) https://epayslf.rd.go.th/Ph2V2up040262.pdf แต่หากมีการสมัครระบบดังกล่าวแล้วสามารถเพิ่มรายการนำส่งเงินคืน กยศ. (ภ.อ.02) ได้ โดยระบบ e-PaySLF เปิดให้สามารถพิมพ์ใบ Pay In Slip เพื่อนำไปชำระเงินฯ ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. กรณีชำระด้วยเงินสด ชำระได้ที่สาขาของ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน และ ธกส.

2. กรณีชำระด้วยเช็ค ต้องเป็นเช็คของ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน และ ธกส. สาขาที่เปิดบัญชี และใช้บริการชำระเงินกู้ยืมคืน กยศ. ณ สาขานั้น ๆ

3. กรณีชำระเป็นแคชเชียร์ต่างธนาคาร องค์กรนายจ้างสามารถนำแคชเชียร์เช็คของทุกธนาคาร สาขาในกรุงเทพและปริมณฑลไปชำระเงิน ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก่อนเวลา 14:00 น.

4. กรณีชำระด้วยตั๋วแลกเงิน ชำระได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย ที่อยู่ในเขตจังหวัดเดียวกัน กับสาขาธนาคารที่ออกตั๋วแลกเงิน ก่อนเวลา 14:00 น.

5. กรณีชำระด้วยการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (KTB-Corporate Online) คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ

กรณีชำระเงินด้วย เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน ให้สั่งจ่าย

"กรมสรรพากร 2 เพื่อรับชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" หรือ "The Revenue Department 2 for Student Loan Fund repayment"

โดยกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังลูกหนี้ของบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ อบต.เทศบาล ที่อยู่ในกลุ่มที่จะถูกหักเงินเดือน เพื่อเป็นการนำร่อง ว่าจะมีการเริ่มหักเงินเดือนเพื่อนำไปชำระหนี้ กยศ. ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา และสำหรับการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ในงวดวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 กองทุนจะแจ้งหักเงินเดือนโดยใช้ยอดหนี้ตามตารางชำระรายปี โดยหารด้วยจำนวนเดือน (12 เดือน) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 จนถึงเดือนมิถุนายน 2563 และในงวดปีถัดไปจะเริ่มหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของทุกปี จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

 

บทความโดย : คุณอรนุช เมฆสุวรรณ หัวหน้าแผนกบริการเงินเดือน 12 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร