ทำไมต้องยื่นแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี กองทุนทดแทน (กท.20ก)

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ในฐานะนายจ้างอีกหนึ่งหน้าที่ที่ห้ามละเลยเพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง ก็คือการยื่นแบบกองทุนทดแทน หรือ กท.20ก เรื่องนี้สำคัญต่อนายจ้างและลูกจ้างอย่างไรไปดูกันค่ะ

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับกองทุนเงินทดแทนกันก่อน
กองทุนทดแทน เป็นกองทุนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน เพื่อเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้างเมื่อลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตาย หรือสูญเสีย เนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง โดยนายจ้างมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพียงฝ่ายเดียว
สำหรับอัตราเงินสมทบที่ต้องจ่ายอยู่ที่ ร้อยละ 0.2-1.0 ของค่าจ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการความเสี่ยงภัยของแต่ละกิจการซึ่งปัจจุบันกำหนดไว้ 1,091 ประเภทกิจการ
นอกจากนี้นายจ้างยังมีหน้าที่จะต้องรายงานค่าจ้างกองทุนเงินทดแทนต่อสำนักงานประกันสังคม โดยกรอกข้อมูลจำนวนค่าจ้างที่จ่ายจริงให้กับลูกจ้างทุกคน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมา และจำนวนลูกจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ลงในแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) และส่งคืนสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด/ สาขา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีด้วย

สรุปง่าย ๆ ก็คือ นายจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมายเพื่อลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนนั้นเอง อีกทั้งกองทุนยังจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้างอีกด้วย

หากนายจ้างรายใดไม่จ่ายเงินสมทบภายในกำหนดเวลา หรือจ่ายเงินสมทบไม่ครบจำนวน ต้องจ่ายเงินเพิ่มตามกฎหมายอีกในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของเงินสมทบที่ต้องจ่าย
หากกังวลเรื่องจัดการและยื่นแบบ ท่านสามารถเลือกผู้ให้บริการจัดทำเงินเดือน (Payroll Outsource) ที่รวมบริการจัดทำและยื่นกองทุนทดแทน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น สนใจบริการจัดทำเงินเดือน คลิกไปที่ http://bit.ly/2P32jCW

 

อ้างอิง : ประกาศกระทรวงแรงงาน , ประกาศสำนักงานประกันสังคม

บทความโดย : คุณอรนุช เมฆสุวรรณ หัวหน้าแผนกบริการเงินเดือน 12