ลดอัตราเงินสมทบและขยายเวลานำส่งเงินสมทบประกันสังคม...ช่วยลดผลกระทบจาก COVID-19

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

กระทรวงแรงงานออกประกาศลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม และขยายเวลาการยื่นแบบออกไปจนถึงสิงหาคม! เงื่อนไขมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ

ปรับลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

จากสถานะการณ์ปัจจุบันของโรคติตต่ออันตราย Covid-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อภาคธุรกิจ และในหลายอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของสถานประกอบการเองที่เป็นนายจ้าง และกลุ่มคนทำงานหรือพนักงานที่เป็นลูกจ้างก็ได้รับผลกระทบไปตามๆ กัน 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงออกประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 (โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 

 

1. ปรับลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 

สำหรับงวดเดือนมีนาคม 2563 ถึงงวดเดือน พฤษภาคม 2563 โดยให้นายจ้างส่งสมทบในอัตราร้อยละ 4  ผู้ประกันตนส่งสมทบในอัตราร้อยละ 1 ของค่าจ้าง

 

สำหรับนายจ้าง

 

อัตราเดิม/เดือน อัตราใหม่/เดือน
5% 4%
สูงสุด 750 บาท  (คำนวณจากฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท) สูงสุด 600  บาท
ต่ำสุด 83 บาท  (คำนวณจากฐานเงินเดือนสูงสุด 1,650 บาท) ต่ำสุด 66  บาท

 

สำหรับลูกจ้าง

 

อัตราเดิม/เดือน อัตราใหม่/เดือน
5% 1%
สูงสุด 750 บาท  (คำนวณจากฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท) สูงสุด 150 บาท
ต่ำสุด 83 บาท  (คำนวณจากฐานเงินเดือนสูงสุด 1,650 บาท) ต่ำสุด 17  บาท

 

2.  ปรับลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 

สำหรับงวดเดือนมีนาคม 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 2563 โดยให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 86 บาท

 

อัตราเดิม/เดือน อัตราใหม่/เดือน
432 บาท 86 บาท

 

3.  นำส่งเงินสมทบเกิน ยืนคำรอขอรับเงินส่วนที่เกินคืนได้ 

ให้ผู้ประกันตนตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ที่มีการนำส่งเงินเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินส่วนที่เกินคืนได้ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาข

 

ขยายเวลาการยื่นแบบและการนำส่งเงินสมทบ

ในการนี้ยังได้ออกประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง การขยายเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน พ.ศ.2563 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.  สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 

 

กำหนดการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 สำหรับงวดเดือนมีนาคม ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 2563 ให้ได้รับการขยายเวลาการนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนดังนี้

 

งวดเดือน กำหนดนำส่งภายในวันที่
มีนาคม 2563 15 กรกฏาคม 2563
เมษายน 2563 15 สิงหาคม 2563
พฤษภาคม 2563 15 กันยายน 2563

 

2.  สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39

ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  ได้รับการขยายเวลาการนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนตามมาตรา 39 วรรค 3 สำหรับงวดเดือน มีนาคม ถึง งวดเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

 

งวดเดือน กำหนดนำส่งภายในวันที่
มีนาคม 2563 15 กรกฏาคม 2563
เมษายน 2563 15 สิงหาคม 2563
พฤษภา 2563 15 กันยายน 2563

 

บทความโดย : คุณอรนุช  เมฆสุวรรณ หัวหน้าแผนกบริการเงินเดือน 12

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

==================

แหล่งอ้างอิง :  http://www.ratchakitcha.soc.go.th