เช็คด่วน! ตกงาน ว่างงาน ถูกเลิกจ้าง จากผลกระทบโควิด - 19 ได้รับสิทธิประกันสังคม อะไรบ้าง?

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

จากมาตรการล็อคดาวน์ ของรัฐบาลเพื่อลดการแพร่ระบาดของ โรคติดต่ออันตราย ไวรัสโคโรน่า หรือ covid-19 ส่งผลให้ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม บางประเภทต้องปิดกิจการชั่วคราวตามคำสั่ง หรือบางกิจการที่รัฐไม่ได้สั่งปิดโดยตรงแต่ได้รับผลกระทบเป็นเหตุให้ต้องปิดกิจการเองเช่นกัน ส่งผลให้กิจการขาดรายได้ จนเป็นเหตุให้หลายๆ กิจการต้องเลือกใช้วิธีการลดต้นทุน โดยการเลิกจ้างพนักงานหรือหยุดการจ่ายเงินเดือนชั่วคราว ซึ่งส่งผลให้เกิดสถานการณ์แรงงานตกงานและว่างงานเป็นจำนวนมาก

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและลูกจ้าง จากสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงแรงงานได้ออกมาตรการช่วยเหลือ กรณีว่างงาน ให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตน มีรายละเอียดอะไรบ้างมาติดตามกันค่ะ 

 

        1. เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย กรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงานกักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 และกรณีผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ให้ได้รับเงินว่างงานร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

“เหตุสุดวิสัย” หมายความรวมถึง ภัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคติดต่ออันตรายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชน และถึงขนาดที่ผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ

กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 

 

        2. เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงาน ให้ผู้ประกันตนที่ ลาออก ให้ได้รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 45 ของค่าจ้างไม่เกิน 90 วัน และผู้ประกันตนที่ถูก เลิกจ้าง ให้ได้รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน โดยทั้งสองกรณีมีผลบังคับใช้ 2 ปี    เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   

กฎกระทรวงการได้รับประโชน์ทดแทนกรณีว่างงาน อันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจพ.ศ.2563

 

อย่างไรก็ตามในการคำนวณค่าจ้างจะคิดจากฐานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท โดยผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 สามารถสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ได้ที่  www.sso.go. ส่วนกรณีว่างงานเนื่องจากลาออก สิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือถูกเลิกจ้างปกติ สามารถลงทะเบียนได้ที่กรมจัดหางาน

 

บทความโดย : คุณอรนุช  เมฆสุวรรณ  หัวหน้าแผนกบริการเงินเดือน 12