บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดกิจกรรม 5 ส.

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

    เมื่อวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด “จัดกิจกรรม 5ส. ประจำปี 2564” ประกอบด้วยสะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ และสร้างนิสัย

   เพื่อลดความเสี่ยงของพนักงาน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 การจัดกิจกรรมจึงแบ่งบุคลากรออกเป็น 2 ทีม และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงรักษาระยะห่างระหว่างกัน ทั้งนี้กิจกรรม 5 ส. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานร่วมรักษาความสะอาด ส่งเสริมการสร้างนิสัย และการมีวินัยในหน่วยงาน อีกทั้งการปฏิบัติกิจกรรม 5ส. นอกจากจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทีม ยังเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกท่านเป็นอย่างดี