ด่วน ! นายจ้าง และ ลูกจ้าง ม.33 ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา ยื่นทบทวนสิทธิ์ ภายใน 1 ตุลาคม 2564 นี้

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แนะนำให้ นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการที่ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาตามมาตรา 33 ในเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th/eform_news ปรากกฎว่าไม่มีสิทธิให้ดำเนินการ “ยื่นข้อร้องทุกข์ขอทบทวนสิทธิ์ เนื่องจากไม่ได้รับสิทธิ์” ให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการตรวจสอบนิติสัมพันธ์ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และ สำนักงานประกันสังคมพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการบันทึกข้อมูลนายจ้างเข้าระบบภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564

 

ขอขอบคุณที่มา : สำนักงานประกันสังคม