บริษัทจัดอบรมภายใน หัวข้อ “อบรมความรู้พื้นฐานงานบัญชี”

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

    เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดอบรมภายในให้กับพนักงานอายุงาน 0 – 1 ปี รวมถึงพนักงานบัญชีเฉพาะกลุ่ม ในหัวข้อ “อบรมความรู้พื้นฐานงานบัญชี”เพื่อให้เกิดเข้าใจในหลักการทำงาน วิธีการทางบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานสำนักงานบัญชีคุณภาพ โดยผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชี เป็นผู้บรรยายให้ความรู้