ขอเชิญชวนนักบัญชีไทย ผู้บริหารทางด้านบัญชี ร่วมทำแบบสอบถามในการศึกษาข้อมูลของ ASEAN

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

ASEAN Federation of Accountants (AFA)

 

สภาวิชาชีพบัญชี ขอเชิญชวนนักบัญชีทุกด้าน (บัญชี สอบบัญชี ภาษีอากร วางระบบ บัญชีบริหาร นักการศึกษา) ผู้บริหารทางด้านบัญชี ร่วมทำแบบสอบถามออนไลน์ [click] เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการบัญชี ความท้าทาย และความก้าวหน้าของการให้บริการด้านบัญชีในประเทศไทย เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยร่วมกับประเทศอาเซียนอื่น ๆ ตามโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก ASEAN Federation of Accountants (AFA) โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 19.00 น. ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง  

 

ที่มา : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์