Activities

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการอบรมภายในหลักสูตร "ภาษีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง"

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้เข้าใจถึงองค์กรและการทำงาน

      บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการเสวนาสรุปบทเรียนจากการปิดงบการเงินปี 2565 โดยผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชีทั้ง 5 ฝ่าย เพื่อเป็นความรู้ให้กับพนักงานฝ่ายบริการบัญชี

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดอบรมให้กับพนักงานในหัวข้อ "การอัปเดตความรู้ทางบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้อง ก่อนปิดงบประจำปี"

     เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 บริษัทร่วมแต่งกายชุดสีแดงรับทรัพย์ ต้อนรับตรุษจีนปีขาล 2565

     เมื่อวันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 บริษัทจัดอบรมภายในให้กับพนักงาน หัวข้อ "ภาษีเงินได้นิติบุคคล" ณ ห้องประดิษฐ์ เปรมโยธิน อาคารธรรมนิติ

       เมื่อวันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จัดอบรมภายในให้กับพนักงาน หัวข้อ "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอากรแสตมป์" ณ ห้องประดิษฐ์ เปรมโยธิน อาคารธรรมนิติ

          เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จัดอบรมภายในให้กับพนักงานในหัวข้อ “การจัดประเภทรายการอย่างย่อในงบการเงิน ตามมาตรฐานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จัดอบรมภายในให้กับพนักงานในหัวข้อ “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย” ณ ห้องประดิษฐ์ เปรมโยธิน อาคารธรรมนิติ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จัดอบรมภายในให้กับพนักงาน หัวข้อ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” ณ ห้องประดิษฐ์ เปรมโยธิน อาคารธรรมนิติ

     เมื่อวันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ในหลักสูตร “ประเด็นภาษีที่สำคัญสำหรับธุรกิจนำเข้าส่งออก รับเหมาก่อสร้าง และขายของออนไลน์”

     บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดกิจกรรม CSR ส่งต่อความสุข ร่วมบริจาคอุปกรณ์วาดรูป เสื้อโปโล (สีน้ำเงิน) พร้อมด้วยนมพาสเจอร์ไรส์จำนวน 30 ลัง ให้กับ หอศิลป์ บ้านผู้สูงอายุราชสีมา เป็นครั้งที่ 2

     เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ในหลักสูตร “การบันทึกบัญชีที่สำคัญเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน”

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ขอเรียนแจ้งว่าได้มีพนักงาน สังกัดบริษัท ธรรมนิติ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด ๑ ราย ได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

 

    เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวแทนบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมมอบขวดน้ำพลาสติกไม่ใช้แล้ว ส่งมอบให้กับตัวแทนวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 18 ถุง

     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  ตัวแทนบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า จำนวน 3 กล่อง ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

     บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดกิจกรรม CSR ส่งต่อความสุข ร่วมบริจาคอุปกรณ์ศิลปะ