บจ.ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จัดงานอบรมพนักงานบริษัทเรื่อง "ภาษีเงินได้นิติบุคคล"

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     วันนี้ (18 พ.ย.) ช่วงเช้า บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรมภายในในหัวข้อ "ภาษีเงินได้นิติบุคคล" โดย นางสาวปริณดา ใบแก้ว และนางสาว สุจิตรา พลมีศักดิ์ เพื่อเสริมความรู้ให้กับพนักงานภายในบริษัท ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล มากยิ่งขึ้น